Jednolite zezwolenie
unsplash.com

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – dlaczego jest przydatne i co zrobić, żeby je miał cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić.

Zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia na pracę jest możliwe. Jednak zezwolenie jednolite jest praktyczne: pozawala na legalizację pobytu i pracy w ramach jednej procedury administracyjnej.

Jaka jest rola pracodawcy, a jaka cudzoziemcy przy ubieganiu się o jednolite zezwolenie?

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę
unsplash.com

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Najważniejsze: o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wnioskuje osobiście cudzoziemiec. Musi to zrobić osoba, dla której ma być wydany taki dokument.

Zezwolenie jednolite uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce.

Wszystko odbywa się prościej i szybciej. Cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (np. wizę), a pracodawca – o zezwolenie na pracę.

Jednolite zezwolenie – karta pobytu

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu.

Taką kartę wydaje wojewoda, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia.

To ważny dokument. Karta potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski. Dodatkowo uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy – bez konieczności uzyskania wizy.

Zezwolenie jednolite – kto go nie dostanie

Jednolite zezwolenie nie jest dostępne dla każdego obcokrajowca. Na liście wykluczonych znajdujemy:

 • pracowników delegowanych przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski,
 • cudzoziemców przebywających na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
 • prowadzących działalność gospodarczą w Polsce,
 • wykonujący w Polsce pracę sezonową,
 • przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
 • osoby, które są w Polsce w celu turystycznym/odwiedzin u rodziny/przyjaciół na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Zezwolenie jednolite na pobyt i pracę – zasady

Komu udziela się zezwolenia?

Przysługuje ono cudzoziemcowi, który zamierza przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy.

Zainteresowany zezwoleniem jednolitym musi spełnić dodatkowe warunki:

 • mieć potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego − finansowanego ze środków publicznych (Narodowy Fundusz Zdrowia) lub prywatnego (polisa ubezpieczeniowa), które pokryje koszty leczenia na terytorium Polski,
 • posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.

Uwaga! Wysokość miesięcznego dochodu musi przekraczać wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dla osoby samotnie gospodarującej będzie to kwota wyższa niż 701,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie wyższa niż 528,00 zł netto. Potwierdzeniem będzie np. zeznanie PIT o wysokości osiągniętego dochodu przez cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub zaświadczenie z ZUS.

 • mieć zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Potwierdzeniem będzie np. urzędowe poświadczenie zameldowania czy też umowa na wynajem mieszkania.

Cudzoziemiec dostanie też zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeśli dodatkowe warunki spełni również jego pracodawca, w szczególności:

 • zapewni mu wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, w tym samym wymiarze czasu pracy,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia,
 • nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (potwierdzi to starosta powiatowy)
karta pobytu
unsplash.com

Lokalny rynek pracy – kiedy nie potrzeba informacji od starosty

W niektórych sytuacjach pracodawca jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania informacji od starosty. Musi być spełniony jeden z warunków:

 • praca jest w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów,
 • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę
  lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku,
 • zawód lub praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię
  z siedzibą na terytorium Polski, państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich na terytorium Polski,
 • obcokrajowiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski,
 • praca wykonywana przez cudzoziemca polega na działaniu w charakterze prokurenta, pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o. (i nie ma jej udziałów/akcji),
 • cudzoziemiec jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Źródło: biznes.gov.pl