Zatrudnienie cudzoziemca
unsplash.com

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę. Co musisz zrobić, żeby w twojej firmie pracował ktoś spoza Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii?

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce rządzi się swoimi prawami. Inaczej traktowani są obywatele z krajów UE, Wielkiej Brytanii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a inaczej osoby z Ukrainy czy Białorusi.

Dlatego pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy obcokrajowiec musi mieć zezwolenie na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia
unsplash.com

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę

Osobę spoza UE zatrudnisz jeśli:

 • uzyskasz dla niej zezwolenie na pracę,
 • cudzoziemiec posiada zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę.

Co to jest zezwolenie jednolite? To zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (na warunkach określonych w tym zezwoleniu), które uzyskuje sam cudzoziemiec.

Są też wyjątki od wspomnianej zasady.

(Sprawdź, jakie są składniki wynagrodzenia za pracę)

Zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia na pracę

Lista wyjątków jest bardzo długa. Poniżej znajdziesz najważniejsze „furtki”, które pozwolą ci na zatrudnienie w swojej firmie obcokrajowca.

W Polsce można zatrudnić bez pozwolenia na pracę osób, które m.in.:

 • mają zezwolenie na pobyt stały w Polsce,
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce,
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • mają zgodę na pobyt tolerowany w Polsce,
 • są uchodźcami z takim statusem nadanym w Polsce,
 • korzystają z ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej w Polsce,
 • towarzyszą jako członek rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii,
 • przebywają w Polsce w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż
  w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • korzystają z mobilności studenta,
 • przebywają w Polsce i wykonują pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty/pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, bo zawarł małżeństwo z obywatelem polskim/cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce.
 • złożyły w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy. Uwaga, musiały bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieć prawo do pracy bez zezwolenia,
 • posiadają ważną Kartę Polaka, 
 • prowadzą szkolenia, biorą udział w stażach zawodowych, pełnią funkcję w programach realizowanych w ramach działań UE, 
 • uczą języków obcych w szkołach czy przedszkolach.

(Zobacz co zrobić, żeby przetrwać jako pracująca matka)

Zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia na pracę
unsplash.com

Bez zezwolenia na pracę – ciąg dalszy wyjątków

 • pracują do 30 dni w roku kalendarzowym jako naukowiec lub artysta,
 • są studentami studiów stacjonarnych w Polsce, studiującymi w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt,
 • są absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach
  i w instytutach naukowych i badawczych,
 • są uprawnione na mocy układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją,
 • mają uprawnienie do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii i są zatrudnione przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowane w ramach świadczenia usług do wykonywania pracy w Polsce,
 • są delegowane do Polski przez pracodawcę zagranicznego na krócej niż 3 miesiące. Warunek – cudzoziemiec zachowuje miejsce stałego pobytu za granicą. 
  Cel:

  • wykonywanie prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy dostarczonych urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem,
  • dokonanie odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, konstrukcji lub innego sprzętu, wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę,
  • przeszkolenie pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w zakresie jego obsługi lub użytkowania,
  • montaż i demontaż stoisk targowych, opieka nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu.

Do wyjątków należy zaliczyć również obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji lub Mołdawii jeśli wykonują pracę w Polsce do 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

Na koniec warto pamiętać, że państwa członkowskie UE to:Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Natomiast do państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należą Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Źródło: biznes.gov.pl