wynagrodzenie za pracę
pixabay.com

Składniki wynagrodzenia za pracę – zobacz co wchodzi w grę poza wynagrodzeniem zasadniczym. Jakie są dodatki za pracę w nocy i godziny nadliczbowe?

Dla wielu osób jedynym składnikiem wynagrodzenia za pracę jest wynagrodzenie zasadnicze. To pieniądze wypłacane przez pracodawcę – okresowo i w ustalonej wysokości – na mocy umowy o pracę.

Jeśli pracownik ma umowę o pracę i pracuje w pełnym wymiarze czasu (na pełny etat), to nie może dostać mniej niż wynagrodzenie minimalne.

Jednak składników wynagrodzenia za pracę może być więcej.

wynagrodzenie za pracę w nocy
pixabay.com

Składniki wynagrodzenia za pracę

Poza wynagrodzeniem zasadniczym w grę wchodzą dodatkowe składniki:

  • premie,
  • dodatki

Mówiąc o dodatkach można wymienić: stażowy, służbowy, funkcyjny, za znajomość języków obcych oraz za pracę w warunkach szkodliwych.

To pracodawca decyduje czy wprowadzić dodatkowe składniki wynagrodzenia. Sam określa też ich wysokość.

Przepisy (Kodeks pracy) nakazuje natomiast wypłatę dwóch dodatkowych składników wynagrodzenia:

  • dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku za pracę w porze nocnej.

Wynagrodzenie za pracę w nocy

Pora nocna to 8 godzin między godzinami 21 – 7Jeśli pracujesz w tym czasie, to masz prawo do dodatku za każdą godzinę pracy.

Dodatek wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. To dolna granica. Pracodawca może zapłacić ci więcej.

Co jeżeli cały czas pracujesz „na nocki” poza firmą?

W takiej sytuacji dodatek może być zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość będzie odpowiadała przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
pixabay.com

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Zasada jest prosta: za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje ci zawsze normalne wynagrodzenie za każdą z przepracowanych godzin.

Chodzi o takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie.

Na tym nie koniec. Masz prawo do rekompensaty – dodatku do wynagrodzenia lub czasu wolnego.

Dodatek do wynagrodzenia może wynieść:

  • 100 proc. wynagrodzenia za robotę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Taki dodatek otrzymasz też za pracę w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Podobnie za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej 40 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Tutaj jest wyjątek – jeśli przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które przysługuje pracownikowi prawo do dodatku w wysokości 50 proc.

  • 50 proc. wynagrodzenia – przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (w tym robocze niedziele i święta).

Wyjątek: praca nadliczbowa w porze nocnej (za którą przysługuje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia).

Czas wolny za nadgodziny

Czas wolny udzielany jest na pisemny wniosek pracownika.

Pracodawca udziela czasu wolnego w tym samym wymiarze co liczba przepracowanych godzin.

Czas wolny bez wniosku pracownika jest udzielany w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin. Uwaga! Wolne musi być udzielone najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

Trzeba pamiętać, że pracodawca udzielając rekompensaty nie ma prawa obniżyć wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.