minimalne wynagrodzenie
pixabay.com

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie? Zobacz o jakich kwotach mówimy w 2020 roku i jakie zasady obowiązują.

Pracujesz w pełnym wymiarze czasu pracy (na cały etat)? To znaczy, że pracodawca nie może zapłacić ci mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie. To dolna granica przewidziana przez prawo.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę co roku ogłasza premier.

ile wynosi minimalne wynagrodzenie netto
pixabay.com

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

Przejdźmy do tego, co jest najbardziej interesujące – do liczby. W 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest jednakowa dla wszystkich pracujących na etacie.

Minimalne wynagrodzenie nie wynika ze stażu pracy.

Gdy w danym miesiącu, na przykład ze względu na rozkład czasu pracy, wyliczone wynagrodzenie pracownika jest niższe, konieczna jest wyrównanie – dopłata do wysokości wynagrodzenia miesięcznego.

Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zmniejszone proporcjonalnie.

ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2020
pixabay.com

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie netto

Minimalne wynagrodzenie netto wynosi w 2020 roku 1877 zł.

Przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego pracownika uwzględnia się składki i inne świadczenia. W grę wchodzą:

 • wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
 • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenie dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,
 • wynagrodzenie za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, na przykład dyżury czy pełnienie pogotowia domowego.

Czego nie uwzględnia się przy wyliczaniu wynagrodzenia minimalnego? Na liście są:

 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety,
 • dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za staż pracy.

Warto pamiętać, że pracodawca, który ma siedzibę w państwie poza Unią Europejską, ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi czasowo oddelegowanemu na do pracy w Polsce wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 30 proc. od wynagrodzenia w danym województwie (ogłoszonym przez GUS).

Źródło: biznes.gov.pl