podróż służbowa
unsplash.com

Podróż służbowa i dieta – jakie zasady obowiązują i jak należy rozliczać pieniądze, które otrzymał pracownik na krajowy wyjazd związany z pracą.

Każdy pracownik, który jedzie w podróż służbową ma co do zasady prawo do diety. Jednak jej wysokość zależy od tego, jak długo trwa wyjazd.

W przypadku podróży służbowej zagranicznej ważne jest również do jakiego kraju wyjedzie pracownik.

Spójrzmy na kwestię diet w podróży krajowej.

podróż służbowa krajowa
unsplash.com

Podróż służbowa dieta

Dieta należy się pracownikowi na mocy zapisu w Kodeksie pracy. Pracownik może na polecenie pracodawcy wykonywać zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy, lub poza stałym miejscem pracy. W takiej sytuacji ma prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem.

Wysokość świadczenia wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej.

Pracownik ma prawo do:

 • diety,
 • zwrotu kosztów (w tym kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb).

Podróż służbowa – wysokość diety

Jak wyglądają stawki krajowej diety podróżnej?

Dieta wynosi:

 • 30 zł, jeśli podróż trwa ponad 12 godzin,
 • 50 proc. diety w przypadku podróży służbowej trwającej od 8-12 godzin,
 • gdy podróż służbowa trwa mniej niż 8 godzin, dieta nie przysługuje.

Ważne! Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin – przysługuje 50 proc. diety, a za ponad 8 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Kwotę diety zmieni się, jeśli pracownik ma zapewnione gratisowe wyżywienie. Przepisy przyjmują, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie – 25 proc. diety,
 • obiad – 50 proc. diety,
 • kolacja – 25 proc. diety.

Zwrot kosztów za nocleg

Pracownik ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Zwrot otrzyma jeśli pokaże rachunek. Pracodawca może mu zwrócić dwudziestokrotność stawki diety – 600 zł.

Z kolei pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 proc. diety – 45 zł.

Uwaga! Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

Podróż służbowa – transport i zwrot kosztów przejazdu

Pracownik odbywa podróż służbową środkiem transportu wskazanym przez pracodawcę. Szef wyznacza również miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej.

Pracownik dostanie zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami.

Do tej puli należy też dodać opłaty dodatkowe, np. związane z nimi opłaty dodatkowe, w tym miejscówki, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu.

Co z podróżą służbową prywatnym samochodem?

Na wykorzystanie prywatnego auta pracodawca może się zgodzić na wniosek pracownika.

podróż służbowa rozliczenie
unsplash.com

Koszty dojazdów

Pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową przysługuje ryczałt:

 • za przejazdy z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego. Jego wysokość to jedna dieta w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu. Jeśli chodzi o dojazd tylko w jedną stronę, to ryczałt wynosi 50 proc. diety.
 • za przejazdy środkami komunikacji miejscowej – wynosi 10 proc. diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

Ryczałty nie przysługują jeśli pracownik:

 • jedzie w podróż służbową firmowym lub prywatnym samochodem,
 • ma zapewnione bezpłatne dojazdy,
 • nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.

Podróż służbowa – dieta i jej rozliczenie

Podróż służbową trzeba rozliczyć w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

W celu rozliczenia podróży służbowej, pracownik przedstawia szefowie firmy wszelkie rachunki, faktury i bilety, które potwierdzą wydatki.

Nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Pracownik nie musi ich dokumentować.

Jeśli pracownik nie może przedstawić wspomnianych dokumentów, to składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.