tarcza antykryzysowa
unsplash.com

Tarcza 5.0 – ustawę, która umożliwia kolejna pomoc dla przedsiębiorców podpisał prezydent RP. Kto skorzysta z tej tarczy antykryzysowej?

Przepisy tej ustawy wskazują branże, które skorzystają ze świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.

Pomoc trafi do branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Przepisy wprowadzające Tarczę 5.0 wejdzie w życie 15 października 2020 roku. To właśnie od tego dnia wskazani przedsiębiorcy mogą składać wnioskiwsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

(Dowiedz się na czym polega Polityka Nowej Szansy)

Tarcza 5.0 postojowe
unsplash.com

Tarcza 5.0 – jakie wsparcie?

Ustawa wprowadza trzy formy wsparcia przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej:

 1. Świadczenie postojowe

Prawo do świadczenia postojowego uzyskali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

2. Dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest:

 • transport turystyczny,
 • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
 • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

3. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Ze zwolnienia skorzystają płatnicy sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.

(Bon turystyczny – zobacz jak przystąpić do programu)

Tarcza 5.0 – świadczenie postojowe

Komu przysługuje po raz pierwszy świadczenie postojowe? Osobom prowadzącym działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 79.11.A, 79.90.A (agenci i przewodnicy turystyczni).

Kto dostanie to prawo? Na liście są:

 1. przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.11.A (agenci turystyczni) jeśli:
 • rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA. W grę wchodzą również cudzoziemcy legalnie przebywające na terytorium RP.
 • odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

2. przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A (przewodnicy turystyczni) jeśli:

 • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
 • odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
 • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywali ją nie dłużej niż 9 miesięcy.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Tarcza 5.0 zwolnienie z ZUS
unsplash.com

Tarcza 5.0 – dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej).

Dostaną je jeśli:

 • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Tarcza 5.0 – zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (oraz Fundusze Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Emerytur Pomostowych) za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej).

Tacy przedsiębiorcy:

 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
 • ich przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne złożą za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
 • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek złożą nie później niż do 30 listopada br.

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

Źródło: ZUS