działalność reglamentowana
unsplash.com

Działalność regulowana – sprawdź, czy rozpoczynając biznes musisz prosić urzędników o pozwolenie. 

Na niektóre rodzaje działalności gospodarczej musi zgodzić się urząd – ministerstwo lub gmina/miasto. Działalność regulowana jest jedną z trzech form takiej zgody.

Oprócz działalności regulowanej jest jeszcze zezwolenie oraz koncesja.

Jakie zasady kierują taką formą reglamentacji działalności gospodarczej?

działalność regulowana definicja
unsplash.com

Działalność regulowana – definicja

Działalność regulowana jest najprostszą formą reglamentacji działalności gospodarczej w naszym kraju.

Co musi zrobić przedsiębiorca? Powinien spełnić – poza złożeniem wniosku – warunki określone w przepisach. Jeśli je spełnił zostanie wpisany do rejestru działalności regulowanej.

Rejestry działalności regulowanej prowadzone są przez różne urzędy (w zależności od rodzaju działalności). Rejestry są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Taka baza zawiera informacje dotyczące firmy, numer NIP oraz inne dane ujawnione na wniosek organu (te zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych).

Biznes, który planujesz prowadzić wymaga wpisu do rejestru. Zanim złożysz wniosek do odpowiedniego urzędu musisz zostać formalnie przedsiębiorcą – zarejestrować się w CEIDG lub KRS.  

Do wniosku dołącz oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do CEIDG wniosek możesz również złożyć w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności regulowanej powinieneś złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Robisz to w urzędzie, który cię rejestrował. Natomiast jeśli w ogóle zamierzasz zamknąć działalność gospodarczą, wystarczy jej wyrejestrowanie w CEIDG albo w KRS.

Działalność regulowana – odmowa wpisu do rejestru

Odmowa wpisu do rejestru jest możliwa tylko gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
 • w przypadkach określonych w szczegółowych przepisach.

Jeśli prowadzisz działalność regulowaną, to musisz pamiętać o archiwizowaniu wszystkich dokumentów, które potwierdzają spełnianie warunków do wykonywania takiej działalności.

 

działalność regulowana przykłady
unsplash.com

Działalność regulowana przykłady

Przykładowe rodzaje działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia:

 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania – rejestr prowadzi marszałek województwa,
 • usługi detektywistyczne – rejestr prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej – rejestr prowadzi okręgowa rada lekarska,
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek – rejestr prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób lub rozlew napojów spirytusowych – rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych,
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów  kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności,
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów – rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności,
 • organizowanie imprez turystycznych – rejestr prowadzi marszałek województwa,
 • działalność kantorowa – rejestr prowadzi Prezes Narodowego Banku Polskiego,
 • działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Polski, pośrednictwa do pracy za granicą obywateli polskich, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej – rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce siedziby agencji zatrudnienia.

Źródło: biznes.gov.pl