co to jest koncesja
pixabay.com

Koncesja – zobacz czy musisz ją zdobyć jeśli chce prowadzić swoją działalność gospodarczą. Oto przewodnik z podstawowymi informacjami.|

Nie każdą działalność gospodarczą można prowadzić swobodnie w Polsce. Na niektóre rodzaje działalności potrzebna jest zgoda państwa.

Myśląc o otwarciu biznesu musisz koniecznie zorientować się czy nie zamierzasz prowadzić działalności reglamentowanej. Jeśli tak, to powinieneś spełnić konkretne warunki – wtedy uzyskasz koncesję, zezwolenie lub wpis do działalności regulowanej.

Koncesja jest najbardziej rygorystycznym pozwoleniem. Dotyczy przedsięwzięć, które mają szczególne znaczenie dla interesu obywateli lub bezpieczeństwa Polski.

koncesja co to
pixabay.com

Koncesja – co to i jak ją zdobyć

Zgodnie z prawem, wymóg uzyskania koncesji dotyczy rodzajów aktywności gospodarczej, której nie można wykonywać jako działalności wolnej, ew. po zdobyciu zezwolenia/wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Działalność wolna prowadzona jest na podstawie wpisu do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej i inne działania

Jaka działalność wymaga zgody od państwa wyrażonej koncesją.

Koncesji wymagają m.in.:

  • poszukiwania, rozpoznawanie kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów lub dwutlenku węgla (udziela jej minister właściwy do spraw środowiska lub też w sprawach nie zastrzeżonych dla tego ministra wojewoda lub starosta),
  • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (udziela jej minister właściwy do spraw wewnętrznych),
  • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, transportowanie i sprzedaż paliw oraz energii (udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki),
  • przesyłanie dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania (udziela jej minister właściwy do spraw środowiska),
  • ochrona osób i mienia, czyli działalność tzw. agencji ochrony (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych),
  • przewóz lotniczy (udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego),
  • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (udziela Przewodniczący Krajowej rady Radiofonii i Telewizji),
  • prowadzenie kasyn gry (udziela jej Minister Finansów).

Co to jest koncesja

Koncesja wydawana jest w postaci decyzji administracyjnej. Urzędnicy – na przykład ministerialni – wydają ją po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Koncesja nie jest przyznawana z automatu. Dlatego urząd może jej udzielić lub dać odpowiedź odmowną. Inne opcje to ograniczenie zakresu koncesji lub odmowa zmiany koncesji wcześniej udzielonej.

Kiedy urząd odmówi lub zastosuje ograniczenie? Stanie się tak w sytuacji gdy nie spełniasz wszystkich wymogów lub jest obawa, że np. narażone będzie bezpieczeństwo obywateli lub kraju.

Mogą być jeszcze inne powody odmowy lub ograniczenia koncesji. Tak może się stać, jeżeli na skutek rozprawy lub przetargu, koncesję dostał inny przedsiębiorca.

koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
pixabay.com

Koncesja – dla kogo

Prawo do starań o koncesję ma każdy przedsiębiorca. Nie ma znaczenia czy właśnie założył działalność gospodarczą, prowadzi już jednoosobową firmę lub spółkę z o.o. czy też spółką akcyjną albo ma koncesję na inną działalność.

Obowiązkiem urzędników jest sprawdzenie podczas postępowania administracyjnego czy twoja firma spełnia warunku wykonywania działalności objętej koncesją. Musi też ocenić czy dajesz gwarancję zgodnego z prawem jej wykorzystania.

Uwaga! Koncesja nie jest przyznawana raz na zawsze. Możesz spodziewać się kontroli.

Kontrolerzy sprawdzą czy prowadzisz działalność zgodnie z treścią i warunkami koncesji. Negatywny wynik kontroli oznacza, że może zostać cofnięta lub jej zakres będzie zmieniony.

W sytuacji zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji.

Źródło: biznes.gov.pl