spółka akcyjna
unsplash.com

Spółka akcyjna jest odpowiednią formą dla największych przedsięwzięć biznesowych. Spółka akcyjna definicja, nazwa, kapitał – to wszystko i inne reguły rządzące taką firmą znajdziesz poniżej.

Czym jest spółka akcyjna i czym się różni od np. spółki komandytowej czy spółki partnerskiej? Oto najważniejsze informacje.

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej. Fundamentalna zasada jej działalności polega obiegu akcji, które posiadają akcjonariusze.

Do powstania spółki akcyjnej potrzebny jest przynajmniej jeden założyciel. To może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną. Trzeba pamiętać, że założycielem nie może być tylko jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialności.

W takiej firmie wspólnikami są akcjonariusze, którzy mają ustaloną ilość akcji upoważniających do otrzymywania części dywidendy.

Spółka akcyjna definicja i zasady działania

Spółka akcyjna nabywa osobowości prawnej po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Co trzeba zrobić żeby zarejestrować spółkę akcyjną?

Konieczne jest przyjęcie statutu oraz objęcie wszystkich akcji w spółce przez akcjonariuszy, wniesienie przez nich wkładów własnych, powołanie zarządu i rady nadzorczej.

spółka akcyjna skrót
unsplash.com

Statut spółki akcyjnej

Spółka akcyjna musi mieć statut sporządzony w formie aktu notarialnego. Statu zawiera m.in.:

 • nazwiska i imiona (firmy) założycieli,
 • nazwa i siedziba spółki,
 • przedmiot jej działalności,
 • czas trwania spółki (o ile jest oznaczony),
 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwota wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia (jeśli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów),
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej.

W statucie znajdują się również inne postanowienia dotyczące m.in. liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki, warunków i sposobu umorzenia akcji czy też ograniczeń zbywalności akcji.

Spółka akcyjna – skrót i nazwa

Spółka akcyjna może nosić dowolną nazwę. Obowiązkowo powinna natomiast zawierać określenie „spółka akcyjna” lub skrót „S.A.”

Spółka akcyjna – kapitał i akcje

Jaka jest minimalna wartość kapitału zakładowego?

W przypadku spółki akcyjnej to 100 tys. zł. Jedna akcja może mieć minimalną wartość 1 grosza. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy są współwłaścicielami spółki.

W grę mogą wchodzić akcje: imienne i na okaziciela, aportowe i gotówkowe, zwykłe i uprzywilejowane. Cena emisyjna akcji nie może być niższa od nominalnej.

Osoby posiadające akcje imienne mają jeden głos w zebraniach walnych. Większą „siłę” dają akcje uprzywilejowane – ich właściciele mają inne prawa co do wypłacanych dywidend czy sposobu głosowania na walnych zebraniach.

spółka akcyjna kapitał
unsplash.com

Władze i reprezentacja w spółce akcyjnej

Zgodnie z przepisami do organów takiej spółki należą:

 • walne zgromadzenie akcjonariuszy – to najwyższa władza w spółce. Walne odbywa się w miejscowości, gdzie spółka ma siedzibę (lub innej jeśli dopuszcza to statut), a jego protokoły sporządzane są w formie aktu notarialnego,
 • zarząd – powoływany maksymalnie na 5 lat, reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej sprawy,
 • rada nadzorcza – wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy.

Spółkę może reprezentować zarząd. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do skutecznej reprezentacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta (statut spółki może inaczej określić sposób reprezentacji). Zarząd może też ustanowić pełnomocnika.

Podatki w spółce akcyjnej

Teraz zobaczymy, jak wygląda kwestia podatków.

W przypadku spółki akcyjnej płacony jest podatek dochodowy od osób prawnych – 19 proc. lub 9 proc. (podatek preferencyjny dla nowych firm). Dodatkowo dywidenda opodatkowana jest według stawki 19 proc. – ta danina dotyczy akcjonariuszy spółki.

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ryzykują natomiast utratę posiadanych akcji spółki. Firma odpowiada swoimi własnymi aktywami.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

Spółka akcyjna jest obowiązkową formą prowadzenia biznesu jeśli planujesz otwarcie np. banku lub firmy ubezpieczeniowej.

Mówiąc o spółce akcyjnej warto też pamiętać o jej „młodszej córce” czyli nowej formie prowadzenia biznesu – prostej spółce akcyjnej, którą będzie można zakładać od przyszłego roku.