spółka komandytowa podatki
unsplash.com

Spółka komandytowa – na czym polega taka forma prowadzenia biznesu i czy to dobra propozycja dla ciebie i twoich wspólników.

Spółka komandytowa to spółka osobowa – podobnie jak spółka jawnaspółka partnerska oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Jej celem jest wykonywanie działalności gospodarczej.

Tworzą ją przynajmniej dwie osoby, oto ich role:

  • komandytariusz – wspólnik pasywny. Zasadniczo nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie spółki kwoty tzw. sumy komandytowej (wnosząc do spółki wkład o wartości przynajmniej takiej, jak suma komandytowa, to jest wolny jest od osobistej odpowiedzialności),
  • komplementariusz – wspólnik aktywny, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Taka osoba odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (jednak wierzyciel może prowadzić egzekucję z jego majątku, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna).

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne lub jednostki organizacyjne ze zdolność prawną.

W nazwie spółki (firmie) powinna znaleźć się nazwisko lub nazwa jednego z komplementariuszy oraz oznaczenie „spółka komandytowa” (ze skrótem „sp.k.”).

spółka komandytowa księgowość
unsplash.com

Spółka komandytowa – księgowość, podatki, osobowość prawna

Generalnie rzecz biorąc spółka komandytowa to współpraca wspólników, którzy dzielą się odpowiedzialnością.

Jeden z nich prowadzi aktywnie sprawy spółki, a rola drugiego kończy się na zapewnieniu wkładu finansowego.

W umowie zawarcia spółki (w formie aktu notarialnego) powinna znaleźć się firma (czyli nazwa), siedziba, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki (o ile jest wyznaczony), wkład wnoszony przez wspólników i jego wartość oraz zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).

Spółka komandytowa – podatki

Spółki komandytowe nie płaci podatku dochodowego. Daninę dla państwa płacą wspólnicy.

Jak określane są ich przychody?

Określa się je proporcjonalnie do prawa wspólnika do udziału w zysku. Prawa do udziału w zyskach spółki są równe dla wszystkich wspólników – chyba, że umowa przewiduje inaczej.

Każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy: dochodowy od osób fizycznych albo podatek dochodowy od osób prawnych.

Spółki komandytowe są podatnikami (VAT).

Spółka komandytowa – księgowość

Spółka komandytowa ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych).

spółka komandytowa osobowość prawna
unsplash.com

Spółka komandytowa – osobowość prawna

Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, ma natomiast zdolność prawną, sądową oraz prawną. Co to oznacza?

Taka firma może nabywać prawa we własnym imieniu, kupować nieruchomości czy zaciągać zobowiązania. Nie ma jednak osobowości prawnej czyli nie ma organów takich jak zarząd oraz nie odpowiada za swoje długi.

Spółka powstaje po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniej wspólnicy spisują umowę w formie aktu notarialnego. Rejestracja spółki ogłaszana jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka komandytowa – kapitał zakładowy

Podczas zawiązywania spółki komandytowej nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

Kwota do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli to tzw. suma komandytowa. Suma komandytowa może być dowolna.

Może się zdarzyć, że komandytariusz wniesie wkład do spółki w kwocie wyższej niż suma komandytowa. Wtedy ten wspólnik nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki.

Jeśli ten wkład będzie wniesiony w kwocie niższej niż ustalona suma komandytowa, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu.

Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne.