decyzja administracyjna
pixabay.com

Co to jest decyzja administracyjna – na czym polega, jakie są związane z nią terminy oraz jakie elementy zawiera.

Co to jest decyzja administracyjna? Mówiąc najprościej, to akt administracyjny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustawach np. Ordynacji podatkowej.

decyzja administracyjna elementy
pixabay.com

Co to jest decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna to podstawowa forma rozstrzygnięcia używana przez urzędników.

Taka decyzja może być wydana:

  • in abstracto – akt władczy, wydany przez uprawniony podmiot, skierowany do abstrakcyjnego zbioru podmiotów,
  • in concreto – akt władczy, wydany przez organ administracyjny, skierowany do strony albo stron (podmiot indywidualny albo podmiot zbiorowy).

Jakie są skutki decyzji administracyjnych?

Takim skutkiem jest powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania przez stronę/strony.

Decyzja administracyjna – elementy

Adresatem decyzji jest strona postępowania. Zasadniczo decyzja jest wydana na piśmie. 

Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W niektórych przypadkach można ją ogłosić ustnie.

W decyzji powinno się znaleźć: 

  • oznaczenie organu administracji,
  • data wydania decyzji,
  • oznaczenie strony lub stron, do których organ kieruje decyzję,
  • podstawa prawna decyzji,
  • rozstrzygnięcie sprawy,
  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie,
  • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
decyzja administracyjna terminy
pixabay.com

Decyzja administracyjna – terminy

Adresat może w ciągu 14 dni (od dnia doręczenia/ogłoszenia) zażądać jej uzupełnienia, np. co do prawa do odwołania.

Ma też prawo do wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnegoskargi do sądu administracyjnego lub zażądać sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia.

(Zobacz, jak odwołać się od decyzji administracyjnej)

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji można zasadniczo odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Autor odwołania nie musi go szczegółowo uzasadniać.

Uwaga! Od decyzji wydanej w I instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) zamiast odwołania służy instytucja zakwestionowania. 

Co po decyzji kończącej postępowanie w II instancji? Wtedy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.