decyzja administracyjna
pixabay.com

Decyzja administracyjna i odwołanie do sądu. Sprawdź, jak powalczyć o swoje jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędników.

Może się zdarzyć, że prowadząc działalność gospodarczą „zderzysz się” z tym lub innym urzędem. Urzędnicy mogą wydać decyzję administracyjną, która nie jest po twojej myśli. Co więcej, może być dla ciebie bardzo niekorzystna.

Co zrobić w takiej sytuacji? Przysługuje ci droga odwoławcza.

odwołanie decyzja administracyjna
pixabay.com

Decyzja administracyjna odwołanie od niej

Każda decyzja wydana przez urząd czy administrację musi mieć pouczenie. Co w nim znajdziesz?

Pouczenie powie ci czy i w jakim trybie służy ci odwołanie od decyzji.

Prawo do odwołania do drugiej instancji jest kluczowym prawem każdego obywatela. Dlatego tylko w bardzo rzadkich przypadkach nie ma możliwości odwołania się do organu II instancji. Wtedy decyzja od razu staje się ostateczna.

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Co może zrobić strona niezadowolona z decyzji? Od razu złożyć skargę na decyzję do sądu administracyjnego.

Dodatkowo jeżeli została wydana decyzja uchylająca wcześniejszą decyzję z równoczesnym przekazaniem jej do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji to można od takiej decyzji od razu złożyć sprzeciw do sądu administracyjnego.

Sąd zbada, czy spełniono formalne warunki wydania tej decyzji (tzw. decyzji kasatoryjnej) a nie rozstrzygał całej sprawy.

Gdzie się można odwołać?

Odwołanie rozpatrzy organ administracji publicznej wyższego stopnia (choć przepisy mogą wskazać inny organ odwoławczy):

  • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze (SKO),
  • jeśli chodzi o wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie,
  • w stosunku do organów administracji publicznej innych niż wcześniej wymienione – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
  • w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

(Dowiedz się, ile zaoszczędzisz pieniędzy inwestując w Polskiej Strefie Inwestycji)

decyzja administracyjna termin odwołania
pixabay.com

Decyzja administracyjna – termin odwołania

Pamiętaj o terminach!

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeśli decyzję ogłoszono ustnie to od dnia jej ogłoszenia stronie.

Jeśli masz czas na odwołanie, to decyzja administracyjna nie będzie wykonana. Dodatkowo odwołanie w ustawowym terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Wyjątki od tej zasady:

  • decyzja dostała rygor natychmiastowej wykonalności,
  • z mocy ustawy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu,
  • decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, musi przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu. Ma na to siedem dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie chyba, że w tym terminie wydał nową decyzję.

(Sprawdź, kto to pełnomocnik i w czym ci pomoże)

Decyzja administracyjna – co w odwołaniu

Nie musisz szczegółowo uzasadniać odwołania. Nie ma potrzeby podawać konkretnych zarzutów.

Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że jesteś niezadowolony z wydanej decyzji.

Odwołanie można oprzeć na każdej przesłance. Strona może napisać, że po prostu nie zgadza się z wydaną decyzją i na tym zakończyć pisanie decyzji.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwaga! Jeśli w grę wchodzi postępowanie wszczęte od 1 czerwca 2017 r., w którym jest więcej niż 20 stron, to urząd może zawiadamiać te osoby o wydaniu decyzji administracyjnej w formie obwieszczenie. Jednak strony postępowania muszą o takiej możliwości zostać wcześniej poinformowane.

Warto pamiętać, że pouczenie może być błędne. Co wtedy? Takie pouczenie, co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

Źródło: biznes.gov.pl