pełnomocnik
pixabay.com

Pełnomocnik kto to jest i czym się zajmuje? Warto wiedzieć w czym cie może wyręczyć i co dzięki niemu załatwisz w urzędzie.

Jako osoba prowadząca firmę nie musisz brać wszystkiego na barki. Przecież działalność gospodarcza to i tak duże wyzwanie!

Dlatego warto rozważyć powierzenie niektórych czynności pełnomocnikowi. W jakich przypadkach możesz to zrobić?

Pełnomocnik kto to jest i co mu powierzysz

Pełnomocnikiem może być m.in. osoba:

  • z pełną zdolnością do czynności prawnych (ukończone 18 lat),
  • prawna np. biuro księgowe (nie do wszystkich czynności).

Możesz też sięgnąć po profesjonalnego pełnomocnika. Jest nim radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy. Takiego pełnomocnika potrzebujesz np. przy rejestracji spółki w KRS (w przypadku m.in. spółki akcyjnej).

Profesjonalny pełnomocnik może reprezentować firmę także w sprawach sądowych i poświadczać za zgodność z oryginałem kopię każdego dokumentu dotyczącego załatwianej sprawy. Organy administracji i sądy traktują taki dokument jak oryginał.

Uwaga! Niektóre czynności (jak np. zarejestrowanie spółki w KRS) może wykonywać tylko pełnomocnik profesjonalny.

Każde pełnomocnictwo można w dowolnym czasie odwołać a wpis w rejestrze usunąć.

Warto pamiętać, żeby pełnomocnictwo udzielać zaufanym ludziom!

Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
pixabay.com

Rodzaje pełnomocnictwa

Pełnomocnika możesz ustanowić do dokonywania różnych czynności. W grę wchodzi pełnomocnictwo:

  • ogólne np. do zwykłych, codziennych  czynności w firmie np. przyjmowanie korespondencji, rozmowy biznesowe, reprezentacja firmy na spotkaniach, 
  • rodzajowe np. do zawierania umów handlowych,
  • szczególne np. do sprzedaży lub zakupu konkretnego składnika majątku trwałego firmy.

Jak udzielić pełnomocnictwa? Musisz to zrobić na piśmie. Takie pismo należy opatrzyć własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym.

Uwaga! Kserokopia pełnomocnictwa pisemnego nie jest honorowana przez urzędy. Musisz ją poświadczyć za zgodność z oryginałem u notariusza, adwokata, radcy prawnego albo w organie, który dokument wystawił. 

Pełnomocnictwo musi zawierać informację kto i kogo upoważnia, od kiedy i do kiedy oraz do czego.

Pełnomocnictwa nie trzeba udzielać na piśmie jeśli zgłosisz pełnomocnika do CEIDG/KRS. Choć trzeba też pamiętać, że są wyjątki, np. sprawy podatkowe, które wymagają oddzielnych pełnomocnictw.

Zgłoszenie pełnomocnika/prokurenta pomoże ci też oszczędzić pieniądze – nie będziesz musiał płacić opłaty skarbowej – 17 zł (nie dotyczy to najbliższej rodziny) za złożenie pełnomocnictwa.

Zgłoszenie pełnomocnictwa

W zależności od rodzaju sprawy i urzędu, w którym jest ona załatwiana, może być wymagane zgłoszenie pełnomocnika (nie zawsze wystarczy pisemne pełnomocnictwo).

Pełnomocnika możesz (ale nie musisz) zgłosić do CEIDG na formularzu CEIDG-1 albo online. Może on załatwiać sprawy związane z Twoim wpisem w CEIDG ale również inne sprawy urzędowe (m.in. ZUS) bez okazywania pełnomocnictwa i uiszczania opłaty skarbowej. Nie może załatwiać spraw podatkowych!

Pełnomocnik firmy
pixabay.com

Sprawy w ZUS, sprawy podatkowe, szczególna forma pełnomocnictwa

W zależności od sprawy, możesz potrzebować innej formy pełnomocnictwa. Inne są również zasady dotyczące opłaty skarbowej (np. nie trzeba płacić przy sprawach w ZUS). Różnice dotyczą np. ZUS, spraw podatkowych, ale również spraw administracyjnych, postępowań przed sądem administracyjnym, postępowań cywilnych.

Do spraw w ZUS wymagane jest pełnomocnictwo na formularzu ZUS-PEL albo wpis pełnomocnika do CEIDG.

Do spraw podatkowych wymagane jest złożenie pełnomocnictwa:

  • do podpisywania deklaracji podatkowej składanej elektronicznie  formularz UPL-1 w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczasz, w wersji papierowej albo elektronicznej przez ePUAP (do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej),
  • przy innych sprawach podatkowych formularze składane za pośrednictwem Portalu podatkowego (nie obowiązuje pełnomocnictwo w CEIDG).

Jeśli dana sprawa wymaga aby do jej dokonania była zachowana szczególna forma np. forma aktu notarialnego, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności także musi być udzielone w tej samej szczególnej formie.

Np. upoważnienie do sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bo sama sprzedaż nieruchomości też musi mieć formę aktu notarialnego.

Źródło: biznes.gov.pl