Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika
pixabay.com

Potrącenia z wynagrodzenia – kiedy możesz ich dokonać i na jakich zasadach. Czym się różni potrącenia za zgodą i bez zgody pracownika?

Z zasady, jak pracodawca bez zgody pracownika nie możesz robić potrąceń z wynagrodzenia. Prawo dopuszcza jednak wyjątki.

Potrącenia z wynagrodzenia 2020
pixabay.com

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika 2020

Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Natomiast potrącenie za jego zgodą możliwe jest tylko po otrzymaniu pisemnego oświadczenia.

Zacznijmy od sytuacji, kiedy brak zgody.

Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika

Jako pracodawca możesz uszczuplić wypłatę tylko o poniższe należności (według kolejności ich pierwszeństwa):

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – potrącenia mogą wynieść do trzech piątych wysokości wynagrodzenia,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – do połowy wysokości wynagrodzenia,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi – do połowy wysokości wynagrodzenia.

Łączna kwota potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimentacyjne oraz udzielonych pracownikowi zaliczek nie może przekraczać połowy wysokości wynagrodzenia, a w zbiegu ze świadczeniami alimentacyjnymi – 3/5 wynagrodzenia

  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

(Przeczytaj którym branżom pomoże rządowa Tarcza 5.0)

Potrącenia z wynagrodzenia – Kodeks pracy

O jakich karach mówi art. 108 Kodeksu pracy?

To kary za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy lub przepisów przeciwpożarowych. W grę wchodzi również opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

Wszystkie kary łącznie nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Jednak przed zrobienie potrąceń musisz odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty robione do pracowniczego planu kapitałowego (jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania).

Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika
pixabay.com

Uwaga! Do pełnej wysokości można zająć – w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych – nagrodę z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

Jako pracodawca musisz również uwzględnić kwoty wolne od potrąceń. Pomoże w tym tabela (zaczerpnięta z biznes.gov.pl):

Kwota wolna od potrąceń
świadczenia alimentacyjne brak
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi 75%
kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy 90%

 

Warto pamiętać, że w przypadku świadczenia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń są obniżane proporcjonalnie.

(Dowiedz się, jak sprawnie organizować czas pracy)

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika

Na inne niż wymienione wyżej potrącenia, pracownik musi dać zgodę. Robi to na piśmie podając konkretną kwotę.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu innych należności (np. pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).