czas pracy
unsplash.com

Limit czasu pracy 2020 – sprawdź, czy go nie przekroczyłeś oraz jakie są górne dzienne i tygodniowe granice czasu pracy.

Ogólne zasady limitu czasu pracy zakładającą maksymalnie 8 godzin na dobę. Limit tygodniowy powinien wynieść 40 godzin na 5 dni w pracy. Okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 4 miesięcy. Jeśli są uzasadnione powody, to ten okres można przedłużyć do 12 miesięcy.

To ogólne zasady. Są jednak wyjątki i zasady szczegółowe.

Limit czasu pracy 2020

Możesz pracować na dobę dłużej niż wspomniane 8 godzin. Wszystko zależy od rodzaju pracy lub jej organizacji.

Warto pamiętać jednak, że dobowy wymiar pracy nie powinien przekroczyć 12 godzin w  okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca (maksymalnie do 3 – 4 miesięcy).

Pracujesz dłużej jednego dnia? Zgodnie z przepisami masz prawo do krótszej pracy w innych dzień lub też wolny dzień w zamian.

limit czasu pracy 2020
unsplash.com

Limit czasu pracy – równoważony czas pracy

System równoważonego czasu pracy wykorzystuje się, kiedy pracownik dozoruje urządzenia lub częściowo pozostaje w pogotowiu do pracy.

W takim systemie dopuszczone jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy – jednak maksymalnie do 16 godzin (okresie rozliczeniowym nie przekraczający miesiąca).

Osoba, która pracuje w takim systemie, ma prawo do odpoczynku trwającego przynajmniej tyle, co liczba przepracowanych godzin. 

W pewnym sytuacjach dobowy wymiar pracy może wynieść do 24 godzin (np. w przypadku ochroniarzy czy zakładowych strażaków). Osoba, która tak pracowała ma prawo do odpoczynku przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku tygodniowego.

Limit czasu pracy – praca w ruchu ciągłym

Praca w ruchu ciągłym występuje np. w firmach produkcyjnych. Pracownicy mogą mieć przedłużony czas pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni).

Jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin.

Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

praca zmianowa
unsplash.com

System skróconego tygodnia pracy

Pracodawca może skrócić tydzień pracy na pisemny wniosek pracownika, przy pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu oraz przy równoczesnym wydłużeniu dziennego wymiaru pracy maksymalnie do 12 godzin.

System pracy weekendowej

Praca może być świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta przy spełnieniu warunków:

  • pisemny wniosek pracownika,
  • dobowy wymiar pracy przedłużony maksymalnie do 12 godzin,
  • okres rozliczeniowy nieprzekraczający 1 miesiąca.

System przerywanego czasu pracy

System przerywanego czasu pracy przewiduje z góry ustalony rozkład z nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin.

Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

System przerywanego czasu pracy można wprowadzić tylko w niektórych firmach i powinien zostać zapisany w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

System zadaniowego czasu pracy

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.

Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając zasady wymiaru czasu pracy.

Przerwa niewliczana do czasu pracy

Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Przerwę tę wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę.

Czas pracy osób niepełnosprawnych

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie powinny pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna, niezależnie od stopnia, nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Tych ograniczeń nie stosuje się w przypadku osób zatrudnionych do pilnowania oraz gdy – na wniosek osoby zatrudnionej – lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi na to zgodę.

(Zobacz jak zdobyć zaświadczenie o zdolności do pracy)

Źródło: biznes.gov.pl