świadectwo pracy wzór
pixabay.com

Świadectwo pracy – pracodawca zawsze musi je wydać jeśli kończy współpracę z osobą zatrudnioną na etacie. Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Świadectwo pracy przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę. Nie ma znaczenia jaki będzie to rodzaj umowy (np. na czas określony).

Nie gra roli również sposób zakończenia współpracy. Świadectwo trzeba wystawić osobie, której umowa wygasła lub została rozwiązana. Nawet jeśli chodzi o zwolnienie dyscyplinarne lub praca będzie kontynuowana na zasadach działalności gospodarczej czy umowy cywilnoprawnej.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy po wygaśnięciu umowy współpraca będzie kontynuowana, w ciągu 7 dni strony podpiszą nową umowę o pracę oraz pracownik nie złożył wniosku o świadectwo pracy.

świadectwo pracy 2020
pixabay.com

Świadectwo pracy 2020

Pracodawca wręcza świadectwo pracy osobiście, przesyła na wskazany adres zamieszkania lub doręcza przy pomocy osoby upoważnionej czy też kuriera.

Pracownik nie ma obowiązku samemu odebrać tego dokumentu. Dopuszczalne jest natomiast upoważnienie przez niego innej osoby do odbioru świadectwa.

Świadectwo pracy – termin

Pracodawca musi wystawić i wydać świadectwo w dniu ustania stosunku pracy. Inaczej mówiąc, to ostatni dzień w którym pracownik jest jego pracownikiem.

Konkretnie, to ostatni dzień:

 • wypowiedzenia,
 • złożenia drugiej stronie oświadczenie o rozwiązaniu umowy (jeśli to rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, to trzeba wypisać dokument tego samego dnia),
 • obowiązywania umowy o pracę na czas określony,
 • sytuacji przez którą doszło do wygaśnięcia umowy,
 • zapisany w porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę.

Świadectwo pracy – wyjątki od terminów

Możliwy jest jednak wyjątek. Jeśli pracodawca, z przyczyn obiektywnych, nie może wystawić świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, to może to zrobić w innym terminie.

Przyczyny obiektywne, czyli co? Przepisy mówi, że taką przyczyną może być nieobecność w pracy pracodawcy/osoby upoważnionej do wystawienia i podpisania świadectwa pracy lub korzystanie z usług zewnętrznej firmy księgowej, która nie przygotowała świadectwa tego samego dnia.

jak wygląda świadectwo pracy
pixabay.com

Jak wygląda świadectwo pracy

Wzór świadectwa stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej (w tymże rozporządzeniu jest też instrukcja jak go wypełnić).

Wypełniając świadectwo pracy pracodawca musi umieścić w nim:

 • okres/okresy zatrudnienia,
 • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji,
 • tryb i podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem − strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia,
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 
 • urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym,
  w którym ustał stosunek pracy i urlopie wykorzystanym w tym roku,
 • wykorzystany urlop bezpłatnym i podstawę jego udzielenia,
 • zużyty urlop ojcowski,
 • wykorzystany urlop rodzicielski, 
 • wykorzystany urlopie wychowawczy,
 • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy,
 • zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 k.p., wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej (lub jej form zastępczych),
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystany dodatkowy urlop albo inne uprawnienia/świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy,
 • okresy nieskładkowe,
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (zobacz, kiedy można zrobić potrącenia z wynagrodzenia),
 • należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych.

Pracownik może również poprosić o umieszczenie w świadectwie informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia czy też uzyskanych kwalifikacjach.

Za brak wystawionego świadectwa pracy grozi pracodawcy grzywna do 30 tys. zł. O wysokości kary decyduje Państwowa Inspekcja Pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy

Pracownik ma prawo zwrócić się do pracodawcy o sprostowanie błędnych informacji, które znalazły się w świadectwie pracy. Ma na to 14 dni od otrzymanie dokumentu.

Jakie jest teraz zadanie pracodawcy?

W ciągu 7 dni powinien wydać nowe zaświadczenie lub powiadomić o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. W drugiej sytuacji pracownik może odwołać się do sądu pracy (w terminie 14 dni).