zwolnienie dyscyplinarne pracownika
unsplash.com

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika – w jakiej sytuacji może do niego dojść i czego trzeba dopilnować. Sprawdź najważniejsze informacje.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika możliwe jest w trzech przypadkach. Biorąc rzecz ściśle, w Kodeksie pracy nie ma mowy o dyscyplinarce. Przepisy wyszczególniają natomiast rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Umowa rozwiąże się z chwilą wręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy – współpraca będzie zerwana natychmiast. W oświadczeniu należy podać przyczynę.

W jakich sytuacjach możliwe jest rozstanie z pracownikiem w trybie natychmiastowym?

ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
unsplash.com

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Wspomniane trzy przyczyny to:

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienie przez pracownika przestępstwa,
  • zwolnienie dyscyplinarne z powodu utraty uprawnień.

Spójrzmy na każdą z tych pracowniczych przewin.

Zwolnienie dyscyplinarne – ciężkie naruszenie obowiązków

Na czym polega ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych?

To sytuacja, gdy w związku z zachowaniem danej osoby można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

Kluczowe jest tez poważne zagrożenie/naruszenie interesów pracodawcy.

Być może jednym z najbardziej popularnych „sposobów” na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jest praca pod wpływem alkoholu czy opuszczanie pracy bez informowania pracodawcy o powodach.

Warto pamiętać, że naruszenie obowiązków to najczęstsza przyczyna dyscyplinarki.

(Zobacz ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2020)

Popełnienie przez pracownika przestępstwa

Jeśli pracownik popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, to możesz rozwiązać w nim umowę bez wypowiedzenia.

Przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdził je prawomocny wyrok. Drugi przypadek daje mocniejsze podstawy.

Bywa, że zdarzenie, które wygląda jak „oczywiste przestępstwo” nim nie jest i po wyroku ułaskawiającym pracownik może starać się o przywrócenie do pracy. Jako pracodawca będziesz musiał wypłacić wtedy odszkodowanie za czas pozostawienia go bez pracy.

Warto pamiętać, że wykroczenie nie daje podstawy do dyscyplinarki.

Umowa powinna być rozwiązana w sytuacji gdy przestępstwo uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku. Np. sprzedawca w sklepie kradł pieniądze z kasy.

dyscyplinarka
unsplash.com

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika z powodu utraty uprawnień

Chodzi o zawinioną przez pracownika utratę uprawnień, które są konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zapis dotyczy formalnych uprawnień upoważniających do wykonywania zawodu m.in. lekarza, architekta czy radcy prawnego, kierowcy, architekta).

(Zobacz kogo obejmuje ochrona przed zwolnieniem z pracy)

Niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnionemu pracownikowi przysługują dwa rozwiązania. Może żądać przed sądem:

  • przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach,
  • zasądzenia odszkodowania.

Jeżeli pracownik dochodzi przywrócenia do pracy ze względu na nieuzasadnione zwolnienie dyscyplinarne, ale sąd uzna, że to żądanie jest niecelowe lub niemożliwe do wykonania, zasądzi odszkodowanie.

Zwolniony pracownik ma 21 dni na wniesienie odwołania (czas biegnie od dnia doręczenia zawiadomienia o zwolnieniu lub od daty faktycznego odebrania przesyłki z placówki pocztowej.

Odwołanie wnoszone jest do sądu pracy.

Co jeśli sąd uzna, że dyscyplinarka była nieuzasadniona?

Wtedy uwzględni żądanie poszkodowanego i przywróci go do pracy w oparciu o poprzednie warunki zatrudnienia. Dodatkowo pracownik będzie też miał zasądzone odszkodowanie równe wynagrodzeniu za pracę za okres pozostawania bez pracy.

Odszkodowanie nie może być mniejsze niż wynagrodzenie za jeden miesiąc i nie większe niż wynagrodzenie za trzy miesiące.

Uwaga! Jeżeli niesłuszne zwolnienie dotknęło pracownika w okresie ochronnym/w ciąży/na urlopie macierzyńskim, to odszkodowanie będzie równe wynagrodzeniu przysługującemu za cały okres zwolnienia.

W przypadku, w którym pracownik domaga się zasądzenia na jego rzecz odszkodowania, jego wysokość powinna odpowiadać wynagrodzeniu należnemu pracownikowi za okres wypowiedzenia.

Dodatkowo pracodawca będzie musiał wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy.

Pracownik może też dochodzić odszkodowania za wyrządzoną mu szkodę w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.