świadectwo pracy
unsplash.com

Świadectwo pracy – kiedy powinno trafić do rąk pracownika? Odpowiedź na to i inne pytania znajdziesz poniżej.

Zakończenie umowy o pracę zawsze wiąże się z wystawieniem pracownikowi świadectwa pracy.

Obowiązek dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę: umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny.

Kiedy siadasz do napisania świadectwa pracy, musisz pamiętać o tym, co musi znaleźć się w tym dokumencie.

świadectwo pracy termin
unsplash.com

Świadectwo pracy – kiedy?

Świadectwo pracy musisz wystawić zarówno wtedy, gdy umowa zostanie rozwiązana, jak i wtedy gdy wygaśnie.

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Warunek: nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Spójrzmy na szczegóły.

Jeśli rozwiązujesz umowę o pracę za wypowiedzeniem, świadectwo wystawiasz i wydajesz ostatniego dnia wypowiedzenia. Przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia – w dniu złożenia drugiej stronie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Jeśli umowa o pracę kończy się wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta – w ostatni dzień jej obowiązywania (określony w umowie).

Jeśli umowa o pracę wygasa, to świadectwo dajesz pracownikowi w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie umowy.

Przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, w dniu określonym
w porozumieniu jako ostatni dzień współpracy.

Jeśli pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, to świadectwo pracy wystawiasz mu tego samego dnia.

Prawo przewiduje, że pracodawca czasem – ze względu na obiektywne przyczyny (np. nie było go w firmie) – nie musisz wystawić świadectwa w dniu ustania stosunku pracy.

Za nieterminowe wydanie świadectwa pracy grozi ci kara. To grzywna w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Pamiętaj, że pracownik nie musi upominać się o wydanie świadectwa. To obowiązek pracodawcy.

Świadectwo pracy:

  • wręczasz pracownikowi osobiście,
  • wysyłasz pracownikowi na wskazany przez niego adres zamieszkania,
  • doręczasz w inny sposób (np. kurierem).

Pracodawcy nie wolno zobowiązać pracownika do osobistego odbioru świadectwa pracy z firmy lub obciążyć kosztami doręczenie dokumentu. Pracownik może wysłać po odbiór inną osobę (upoważnienie napisać ręcznie lub online).

(Zobacz, kiedy jest możliwe zwolnienie dyscyplinarne pracownika)

świadectwo pracy wydaje się pracownikowi
unsplash.com

Co w świadectwie pracy

W świadectwie pracy podaj informacje o:

  • okresie i rodzaju wykonywanej pracy,
  • zajmowanych stanowiskach, trybie rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • innych szczegółach niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Na tym nie kończy się zawartość świadectwa pracy. Do tego dokumentu wpisuje się również informacje o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Pracownik może również zażądać podania informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Natomiast nie masz, jako pracodawca, obowiązku wskazać w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy.

Pracownik ma 14 dni na złożenie powództwa. Tyle samo czasu masz też na sprostowanie świadectwa pracy.

Świadectwo pracy kiedy pracodawca jest zwolniony

Świadectwa nie musisz wystawić jeśli zamierzasz podpisać umowę o pracę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jednak pracownik może o to poprosić na piśmie (masz 7 dni na wydanie mu dokumentu).

Jeśli doszło do przerwy w zatrudnieniu dłuższej niż 7 dni? Wtedy będziesz musiał wypisać świadectwo pracy.

Coraz częściej pracownik przechodzi na samozatrudnienie, ale nadal współpracuje z dawnym pracodawcą. Wtedy też trzeba wystawić mu świadectwo pracy. Podobnie jest po przejściu na umowę cywilnoprawną.