ochrona przed zwolnieniem
pixabay.com

Ochrona przed zwolnieniem z pracy obejmuje całkiem sporą grupę osób. Sprawdź czy jesteś na liście osób szczególnie chronionych przez prawo.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy może uniemożliwić pracodawcy rezygnację z pracownika. W jakich sytuacjach szef firmy nie będzie mógł wręczyć wypowiedzenia?

Ochrona przed zwolnieniem z pracy

Przede wszystkim nie można rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracę z osobą, która jest właśnie na zwolnieniu lekarskim.

Jednak jest tutaj ważny warunek.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy – zwolnienie lekarskie

Jeśli na zwolnieniu lekarskim jest pracownik, który ma zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy, to pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę po 3 miesiącach choroby.

Co z osobami z dłuższym stażem w firmie?

Wypowiedzenie będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu okresu zasiłkowego. To 182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy.

Podobnie jest też w przypadku osób, które mają chorobę zawodową lub chorobę, która wynika z wypadku przy pracy.

Uwaga! Zwolnienie lekarskie nie chroni przez rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Choroba nie chroni przed wypowiedzeniem w sytuacji ogłoszenia upadłości/likwidacji firmy.

ochrona przed zwolnieniem wiek
pixabay.com

Ochrona przed zwolnieniem z pracy na urlopie

Nie można rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracę z pracownikiem, który jest na urlopie (wypoczynkowym/na żądanie/szkoleniowym czy bezpłatnym (urlop do innych celów niż praca u innego pracodawcy na podstawie porozumienia z dotychczasową firmą) lub jego nieobecność jest usprawiedliwiona (np. sprawuje opiekę nad dzieckiem).

Naturalnie nadal jest możliwe rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub zwolnienie dyscyplinarne.

Urlop nie zawsze będzie dobrą tarczą dla pracownika. Nie pomoże jeśli właściciel firmy ogłasza upadłość lub likwiduje działalność gospodarczą.

Urlopowa ochrona nie działa jeśli urlop trwa dłużej niż 3 miesiące, a pracodawca robi zwolnienia grupowe lub zwolnienia indywidualne (po otrzymaniu zgodny związków zawodowych).

Ochrona przed zwolnieniem z pracy – wiek przedemerytalny

Prawo w szczególny sposób chroni osoby, które wkrótce osiągnę wiek emerytalny. Dla kobiet to wiek powyżej 56 roku życia, a dla mężczyzn powyżej 61 roku życia.

Nadal pracodawca może zwolnić taką osobę dyscyplinarnie (z winy pracownika) lub na zasadzie porozumienia stron.

Przed zwolnieniem chronieni są pracownicy w wieku emerytalnym (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) lub w obniżonym wieku emerytalnym (np. u górników).

Ochrona nie obowiązuje jeśli pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ochrona przed zwolnieniem w ciąży

Kobiecie, która jest w ciąży nie można wręczyć wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenia warunków pracy i płacy oraz rozwiązać z nią umowy o pracę.

Ciężarną kobietę można zwolnić dyscyplinarnie jeśli jest na to zgoda związków zawodowych reprezentujących pracownicę lub została ona zatrudniona na okres próbny, który nie przekracza miesiąca.

Co jeśli umowa została zawarta na okres próbny dłuższy niż miesiąc lub na czas określony?

Jeśli taka umowa byłaby rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży, to zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu.

ochrona przed zwolnieniem po macierzyńskim
pixabay.com

Ochrona przed zwolnienie po macierzyńskim urlopie

Do urlopów, w czasie korzystania z których pracownik (kobieta i mężczyzna) jest objęty ochroną, należą urlopy:

  • macierzyński,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • rodzicielski,
  • ojcowski.

Pracownikowi, który korzysta z takiego urlopu nie można:

  • wypowiedzieć umowy o pracę,
  • wypowiedzieć warunków pracy i płacy,
  • rozwiązać z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia (chyb, że jest zgoda związkowców).

Ochrona nie przysługuje pracownikowi, który zawarł umowę na okres próbny nieprzekraczający miesiąca.

Ochrona pracownika w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem nie będzie obowiązywała w przypadku upadłości lub likwidacji firmy.

Pracownika nie można zwolnić jeśli jest na urlopie wychowawczym (do jego zakończenia). Taka osoba może stracić natomiast pracę dyscyplinarnie.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy członków związków zawodowych

Z takiej ochrony skorzystają niektórzy członkowie związków zawodowych. Muszą być wskazani przez związek w uchwale zarządu oraz wykonują pracę zarobkową, są członkami organizacji związkowej i reprezentują ją w kontaktach z pracodawcą.

Związek zawodowy, który jest reprezentatywną organizacją, może wskazać liczbę chronionych działaczy równą liczbie osób z kadry kierowniczej lub wskazać ją w odniesieniu do liczby członków organizacji związkowej. Wtedy z tarczy skorzysta od 2 do nawet 50 członków organizacji.

W przypadku organizacji związkowej, która działa w firmie i nie ma charakteru reprezentatywnej, ochrona przysługuje tylko jednemu działaczowi.

Podczas tworzenie związku, przez pół roku ochrona przysługuje maksymalnie trzem osobom.

Do momentu wskazania chronionych związkowców, nie można zwolnić przewodniczącego organizacji lub komitetu założycielskiego.

Ochrona nie działa w przypadku likwidacji firm lub ogłoszenia jej upadłości.