zasiłek dla bezrobotnych
pixabay.com

Zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku jest wyższy. Sprawdź, komu i na jakich zasadach przysługuje rządowe wsparcie.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest 1 czerwca każdego roku. Jednak w 2020 roku, ze względu na epidemię COVID-19, niektóre osoby bez pracy dostaną jeszcze więcej pieniędzy.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020

Nowe stawki ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oto na jakie pieniądze mogą liczyć bezrobotni:

  • 881,30 zł brutto (763,98 zł netto) – w czasie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 692,00 zł brutto (609,72 zł netto) – w czasie pozostałych dni posiadania prawa do zasiłku.

Jaka to zmiana? W poprzednim okresie zasiłek dla bezrobotnych wynosił 861,40 zł i 676,40 zł.

Ministerstwo ogłasza nowe kwoty zasiłku dla bezrobotnych badając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Przy ujemnym lub niezmienionym wskaźniku, zasiłek pozostaje niezmieniony.

ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych
pixabay.com

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – ile wynosi i kto dostanie

Warto pamiętać, że powyższe kwoty zasiłku dla bezrobotnych są kwotami bazowymi. Konkretna wypłata zależy od sytuacji bezrobotnego – jego stażu pracy.

Możliwy jest:

  • zasiłek w pełnej wysokości,
  • zasiłek obniżony (80 proc.),
  • podwyższony zasiłek (120 proc.).

Pełny zasiłek dostanie osoba, które ma 5 do 20 lat stażu pracy.

80 proc. – osoba z mniej niż 5 letnim stażem pracy.

Podwyższony zasiłek trafi na konto osoby z przynajmniej 20-letnim stażem pracy.

Przy obliczeniach należy również wziąć pod uwagę czy zasiłek wypłacany jest podczas pierwszych 90 dnia czy w kolejnych. Np. pełny zasiłek w pierwszych 3 miesiącach to 881,30 zł brutto (763,98 zł netto), natomiast w kolejnych – 692,00 zł brutto (609,72 zł netto).

Prawo do zasiłku – dla kogo

Zasadniczo prawo do zasiłku przysługuje osobie, która w czasie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Ten warunek musiał być spełniony łącznie przez przynajmniej 365 dni.

W okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Trzeba też pamiętać, że wymiar etatu nie gra roli. Ważne jest wynagrodzenie – musi być co najmniej minimalne.

Zasiłek wypłacany jest przez:

  • 180 dni – dla mieszkańca powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • 365 dni – jeśli stopa bezrobocia przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Roczny zasiłek dostaną również osoby powyżej 50 roku życia (z co najmniej 20-letnim okresem uprawniający do zasiłku); mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania; samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zasiłek zostanie pomniejszony o odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, jeśli bezrobotny zarejestruje się w urzędzie i nabędzie do niego prawo w okresie, za który przysługuje.

dodatek solidarnościowy
pixabay.com

Zasiłek dla bezrobotnych – dodatek solidarnościowy

Zmianę w sytuacja bezrobotnych przyniosła epidemia COVID-19. Prezydent RP podpisał w czerwcu ustawę o dodatku solidarnościowym.

Dzięki nowym zapisom zasiłek dla bezrobotnych został podniesiony do 1200 zł miesięcznie (pierwsze 3 miesiące) oraz do 942,30 zł w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Nowa wysokość zasiłku obowiązuje od 1 września 2020 r.

Uwaga! Nie można jednocześnie pobierać zasiłku dla bezrobotnych i dodatku solidarnościowego. Natomiast nabycie prawa do dodatku nie koliduje z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej.

Po zakończeniu pobierania dodatku solidarnościowego bezrobotny może wrócić do zasiłku dla bezrobotnych.