świadectwo pracy
pixabay.com

Świadectwo pracy – jego wystawienie jest obowiązkiem pracodawcy. Jeśli tego nie zrobi, możesz zawiadomić Sąd Pracy, a nawet walczyć o odszkodowanie.

Pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi świadectwo pracy. Zgodnie z przepisami robi to w dniu ustania stosunku pracy, czyli w ostatnim dniu, w którym pracownik zachowuje status pracownika.

To podstawowa zasada, bo jest wyjątek. Występuje, kiedy pracodawcy lub upoważnionej osoby nie ma w tym dniu w pracy.

świadectwo pracy po wyroku sądowym
pixabay.com

Świadectwo pracy sąd i odszkodowanie

Za brak wystawionego świadectwa pracodawca może zostać ukarany. Państwowa Inspekcja Pracy jest władna wystawić grzywnę w wysokości do 30 tys. zł.

To nie wszystko. Pracownik będzie miał prawo złożyć do sądu pracy pozew o zobowiązanie pracodawcy do wystawienie świadectwa pracy.

Świadectwo pracy po wyroku sądowym

Pracodawca może nie posłuchać sądu i nie wystawić dokumentu. W takiej sytuacji pracownik występuje o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Może także wystąpić do sądu także wtedy, gdy pracodawca:

 • nie wydał w terminie świadectwa, bo firma już nie istnieje,
 • nie jest możliwe wytoczenie przeciwko firmie powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy, ponieważ:
  • firma nie ma osób umocowanych do reprezentacji,
  • pracodawca został zlikwidowany lub jest w stanie likwidacji,
  • firma zaprzestała prowadzenia działalności,
  • egzekucja orzeczenia o zobowiązaniu wydania świadectwa pracy okazała się nieskuteczna (tzn. pomimo orzeczenia sądu pracodawca nadal nie wydaje świadectwa pracy pracownikowi).

Wydane przez sąd orzeczenie zastąpi świadectwo pracy pracownika.

W treści znajdą się informacje m.in. o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, wymiarze czasu pracy, zajmowanym stanowisku oraz trybie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Orzeczenie sądu pracy zastępujące świadectwo pracy trafi do akt osobowych pracownika.

odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy
pixabay.com

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Pracodawca nie wydaje pracownikowi świadectwa lub w dokumencie znajdą się błędy. Co wtedy?

Pracownik może wnieść do sądu pozew o naprawienie szkody, którą wyrządziło mu zachowanie pracodawcy.

Uwaga! Taki pozew może złożyć równocześnie z pozwem o zobowiązanie do wydania świadectwa.

Przed sądem pracownik będzie musiał udowodnić, że poniósł szkodę i jaka była jej wysokość. Co wchodzi w grę? Np. fakt, że stracił szansę na posadę w innej firmie lub nie uzyskał świadczeń dla osoby bezrobotnej z urzędu pracy.

Trzeba pamiętać, że sąd uwzględni nie tylko realnie poniesioną stratę. Oceni również utracone przez pracownika potencjalne korzyści.

Sąd może zasądzić na rzecz pracownika odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy.

Maksymalna wysokość odszkodowania to równowartość wynagrodzenia pracownika za 6 tygodni.

Jeśli sąd podzieli argumentację pracownika i uzna, że wydane świadectwo pracy jest błędne, a pracownik poniósł w związku z nim szkodę, to obowiązkiem pracodawcy jest:

 • wypłacenie odszkodowania,
 • wydanie nowego świadectwa pracy.

Źródło: biznes.gov.pl