Informacja starosty
unsplash.com

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy – dla kogo jest potrzeba, a kto nie musi o nią występować. Poznaj najważniejszej informacje.

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy wymagana jest jeśli chcesz zatrudnić obcokrajowca. Starosta potwierdzi, że roboty, którą przewidziałeś dla cudzoziemca, nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy.

Zasadniczo, polski przedsiębiorca może zatrudnić cudzoziemca na postawie zezwolenia na pracę. Jednak pierwszeństwo mają polscy bezrobotni.

lokalny rynek pracy
unsplash.com

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy

O taką informację występujesz przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie lub szybciej i łatwiej online (np. na serwisie praca.gov.pl – zakładka „Zgłoszenie oferty pracy PSZ-ZOPP”).

Do wypełnienia elektronicznych dokumentów potrzebujesz podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego.

Który urząd wybrać? Właściwym będzie ten ze względu na główne miejsce wykonywania pracy.

(Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – jak je zdobyć)

Lokalny rynek pracy – test rynku

Powiatowy urząd pracy sprawdzi – podczas testu rynku – czy wśród osób bez pracy nie ma kogoś, komu mógłbyś dać pracę.

Urzędnicy nie znajdą takiego bezrobotnego? Wtedy starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych twojej firmy na lokalnym rynku pracy.

Uwaga! Starosta wydaje informację nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku (lub, w uzasadnionych przypadkach na 90 dni).

(Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę – zobacz kiedy jest możliwe)

zezwolenie na pracę
unsplash.com

Informacja starosty nie jest wymagana

Nie zawsze potrzeba informacji starosty. Testu rynku pracy nie trzeba robić, kiedy:

  • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych. Wykaz publikuje wojewoda właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca,
  • zawód, który ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
  • chodzi o prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa, które mają wykonywać obywatele: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
  • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji,
  • chodzi o cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce,
  • pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników,
  • chodzi o cudzoziemca, który jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie,
  • pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który przez 3 lata przed złożeniem wniosku nieprzerwanie mieszkał w Polsce (pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy),
  • praca przeznaczona jest dla obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę pracowali nie krócej niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Informacja starosty – urząd pracy

Składając zgłoszenie musisz pamiętać, że nie możesz oferować niższego wynagrodzenia niż otrzymują lokalni pracownicy na podobnych stanowiskach. Starosta nie uwzględni zaniżonych lub zawyżonych wymagań.

Po tym jak starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia twoich potrzeb kadrowych będziesz mógł złożyć wniosek do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. 

Do wniosku dołączasz informacje ze starostwa.

Uwaga! Nie płacisz za wydanie informacji. Na dokument poczekasz 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy lub 21 dni (jeżeli któryś z bezrobotnych mógłby być u ciebie zatrudniony).

Źródło: biznes.gov.pl