działalność gospodarcza
pixabay.com

KRUS i działalność gospodarcza – jakie są zasady ubezpieczenia w Kasie, wysokość składek oraz terminy ich płacenia.

Rolnik, który założy firmę albo nawiąże współpracę przy jej prowadzeniu (jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą), możesz zachować prawo do ubezpieczenia KRUS.

KRUS i działalność gospodarcza

Rolnik zachowa prawo do ubezpieczenia, jeśli spełni poniższe warunki:

 • nieprzerwanie przez co najmniej 3 lat podlegał ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, z mocy ustawy (tj. obowiązkowo) i jednocześnie nadal prowadził działalność rolniczą/stale pracował w gospodarstwie rolnym. Takie gospodarstwo musi obejmować powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • złożył oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej/współpracy przy tej działalności.
krus
pixabay.com

KRUS działalność gospodarcza limit 2020

Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników można złożyć na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1).

Kolejne warunki do spełnienia:

 • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym (np. pracując jako policjant),
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty/do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • kwota należnego podatku od przychodów z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy (o ile prowadził) nie przekracza tzw. kwoty granicznej.

Kwota graniczna KRUS na rok podatkowy 2020 wynosi 3 540 zł.

Rozpoczęcie działalności i KRUS

Trzeba pamiętać, że według przepisów o KRUS, za rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się także:

Rolnik, który wznowił firmę lub zmienił PKD, musi złożyć:

 • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników,
 • oświadczenie, że w poprzednim roku podatkowym nie została przekroczona kwota podatku dochodowego.

Uwaga! Przedsiębiorcą nie jest rolnik, który wykonuje działalność w zakresie leśnictwa, rybactwa śródlądowego, wynajmu pokoi, sprzedaży domowych posiłków, usług związanych z pobytem turystów oraz sprzedaży produktów z gospodarstwa.

Jeśli rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie dopełni formalności związanych z pozostaniem w KRUS, będzie musiał zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych w ZUS.

(Zobacz jakie składki w ZUS płaci firma jednoosobowa)

KRUS działalność gospodarcza – składki

Rolnik lub domownik prowadzący firmę musi płacić miesięczną składkę podstawową na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze.

Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Składki na to ubezpieczenie opłacane są kwartalnie.

Termin płatności przypada:

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.
krus działalność gospodarcza limit 2020
pixabay.com

Obowiązki ubezpieczonego w KRUS

Jakie obowiązki ma osoba ubezpieczona w KRUS?

Do końca maja, po rozliczeniu roku podatkowego, musi złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że nie przekroczył kwoty granicznej.

Zaświadczenie/oświadczenie możesz złożyć np. przez formularz CEIDG-1.

Kiedy nie możesz, a kiedy możesz być ubezpieczony w KRUS

Z ubezpieczenia w KRUS nie będziesz mógł skorzystać jeśli:

 • zostaniesz wspólnikiem osobowych spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.),
 • prowadzisz działalność wykonywaną osobiście, zaliczoną do tzw. wolnego zawodu (chodzi tu o konkretną grupę zawodów wymienioną w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych),

Np. w KRUS nie może zarejestrować się prowadzący działalność lekarz, tłumacz czy też weterynarz.

Natomiast spośród przedstawicieli wolnego zawodu może ubezpieczyć się w KRUS osoba, która wykonuje działalność na rzecz osób prawnych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W KRUS może być ubezpieczona również osoba, która świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, ale tylko wtedy, gdy jest ona prowadzona dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

KRUS – osoby współpracujące

Prawo do pozostania w KRUS mają osoby, które nawiążą współpracę przy prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą.

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się:

 • małżonka,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
 • rodziców,
 • macochę i ojczyma,
 • osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Powyższe nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Źródło: biznes.gov.pl