kwota graniczna KRUS 2020
pixabay.com

Kwota graniczna KRUS to kluczowa informacja dla rolników, którzy chcą prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Ile wynosi i dlaczego jest ważna?

Rolnik (domownik) prowadzący działalność gospodarczą (lub współpracujący przy jej prowadzeniu) nadal może korzystać z ubezpieczenia społecznego w KRUS. Musi jednak spełnić pewne wymagania. Do nich należy m.in. zmieszczenie się w kwocie granicznej KRUS.

kwota graniczna
pixabay.com

Kwota graniczna KRUS

KRUS i działalność gospodarczą możesz pogodzić jeśli spełnisz poniższe warunki.

  1. podlegałeś temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracujesz w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  2. złożyłeś w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu.

Uwaga! Musisz pamiętać o tym terminie, bo jego przekroczenie oznacza ustanie ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej/współpracy przy jej prowadzeniu.

Oświadczenie złożyć na wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3. nie jesteś pracownikiem i nie pozostajesz w stosunku służbowym,

4. nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Kolejny punkt dotyczy rocznej kwoty granicznej KRUS.

KRUS i kwota graniczna

Będziesz nadal podlegać rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu jeśli kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej.

Roczna kwota graniczna jest co roku waloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Kwota ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez ministra rolnictwa.

KRUS kwota graniczna
pixabay.com

Kwota graniczna KRUS 2020

Kwoty graniczne należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, obwieszczone na dany rok podatkowy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3540 zł – tyle wynosi kwota graniczna KRUS w 2020 roku. Jak wyglądała ta kwota w poprzednich latach?

Oto informacja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rok Kwota graniczna (w zł)
2020 3540
2019 3454
2018 3376
2017 3300
2016 3258
2015 3204
2014 3166
2013 3092
2012 3011
2011 2929
2010 2863
2009 2835
2008 2755
2007 2693
2006 2643
2005 2604
2004 2528

Roczna kwota graniczna KRUS

Zrobiłeś już obliczenia i wiesz czy zmieściłeś się w limicie? Teraz musisz złożyć zaświadczenie od naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub własne oświadczenie do KRUS. Dodajesz również oświadczenie o którym pisaliśmy w punkcie nr 2.

Dodatkowo to samo musisz zrobić do 31 maja każdego roku – czyli po rozliczeniu podatku. 

Jeśli kwota podatku przekroczy „roczną kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie w jednostce Kasy.

Zawiesiłeś działalność gospodarczą lub ją zamknąłeś? Powinieneś w ciągu 14 dni poinformować o zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności.