paten wynalazek
pixabay.com

Patent na wynalazek – sprawdź, jak zabezpieczyć swój pomysł i rozwinąć biznes. Oto jakie warunki należy spełnić.

Paten to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przyznane na określony czas.

Takie prawo możesz uzyskać na wynalazki, które są:

 • nowe – nie jest częścią stanu techniki,
 • posiadają poziom wynalazczy, czyli nie wynikają w sposób oczywisty ze stanu techniki,
 • nadają się do przemysłowego stosowania – można go wykorzystać w działalności przemysłowej (w tym rolniczej),
 • muszą być rozwiązaniem o charakterze technicznym. 
jak uzyskać patent na wynalazek
pixabay.com

Patent na wynalazek

Zacznijmy od tego czym jest wynalazek.

Co to jest wynalazek

Wynalazek może dotyczyć przede wszystkim wytworu materialnego. To wytwór ukształtowany/nieukształtowany przestrzennie, który nadaje się do wykorzystania, określony za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu albo sposobu technicznego oddziaływania na materię (ożywioną lub nieożywioną) albo jego nowego zastosowania.

Osobną kategorią jest wynalazek biotechnologiczny.

To wytwór składający się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.

To mogą być wynalazki:

 • stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym (nawet jeżeli poprzednio występował w naturze),
 • stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego,
 • dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Musisz pamiętać, że wynalazkiem nie jest m.in. odkrycia, teorie naukowe ani metody matematyczne; wytwory o charakterze jedynie estetycznym; plany, zasady ani metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier czy też wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki.

(Zobacz, jak skutecznie zmierzyć swoją efektywność)

Jak uzyskać patent na wynalazek

Wniosek złożysz do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Zrobisz to osobiście, pocztą tradycyjną lub przez pełnomocnika.

Najwygodniej jest skorzystać z platformy internetowej Urzędu Patentowego (cmuia.pue.uprp.gov.ptps) – wcześniej należy założyć konto.

Warto pamiętać, że pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym może być: 

 • rzecznik patentowy,
 • radca prawny,
 • adwokat,
 • osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych,
 • współuprawniony (np. współtwórca) oraz bliska rodzina czyli np. rodzice lub małżonek.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego.

Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu? To wymagane elementy:

 • podanie z oznaczeniem zgłaszającego, przedmiotem zgłoszenia oraz wnioskiem o udzielenie patentu,
 • opis wynalazku i jego istoty,  
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe (ochronne) z zespołem cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku,
 • skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania (na 1/3 strony A4),
 • ew. rysunki.

Ile kosztuje patent za wynalazek

Za wniosek trzeba zapłacić:

 • 550 zł – opłata za zgłoszenie, gdy zgłaszasz wynalazek osobiście lub listownie,
 • 500 zł – opłata za zgłoszenie, gdy zgłaszasz wynalazek elektronicznie,
 • 25 zł – opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,
 • 100 zł – opłata za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo – jeżeli korzystasz z pełnomocnika (chyba, że jest nim ktoś z bliskiej rodziny).

Jeśli w zgłoszeniu umieścisz więcej niż dwa wynalazki, to zapłacisz za nie o 50 proc.

patent na wynalazek ile lat
pixabay.com

O ile wniosek był kompletny, to Urząd Patentowy wyśle ci w terminie do 9 miesięcy sprawozdanie o stanie techniki z informacjami o m.in. dokumentach, klastrach i krajach w których prowadził badanie. Dzięki temu zorientujesz się w szansach na zdobycie patentu

Zgłoszenie zostanie upublicznione w Biuletynie Urzędu Patentowego – każdy będzie mógł się z nim zapoznać i przesłać uwagi. Publikacja odbędzie się w ciągu 18 miesięcy.

Wreszcie urząd sprawdzi merytorycznie twoje zgłoszenie. Oceni czy spełni warunku uzyskania patentu.

Ostatecznie Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o udzieleniu patentu lub odmówi jego udzielenia, ew. umorzy postępowanie.

Udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze 3 lata ochrony. Jeżeli nie wniesiesz tej opłaty w wyznaczonym terminie, urzędnicy stwierdzą wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego – 3 lata – wynosi 480 zł.

Po opublikowaniu w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa – w ciągu 6 miesięcy od daty publikacji – każdy może wnieść sprzeciw do tej decyzji. 

Opłata za publikację informacji to 90 zł.

(Sprawdź, jak może wyglądać rynek pracy jesienią i zimą 2020 roku)

Patent, wynalazek, prawo pierwszeństwa 

Jeśli zgłosiłeś wynalazek, to Urząd Patentowy może wydać dowód zgłoszenia zwany dowodem pierwszeństwa.

Dlaczego warto mieć dowód pierwszeństwa?

Dowód pierwszeństwa przyda się, jeśli o ochronę podobnych wynalazków ubiega się jednocześnie kilka podmiotów. Warto mieć go pod ręką jeśli przedsiębiorcy chodzi po głowie zgłoszenie wynalazku do ochrony za granicą.

Źródło: biznes.gov.pl