znak towarowy definicja
unsplash.com

Znak towarowy to oznaczenie, które pomoże odróżnić twój produkt od produktów konkurencji. Taki oznaczenie może dać ci przewagę na rynku.

Znak towarowy ma charakter monopolu – prawo do korzystania z niego przysługuje tylko jego właścicielowi (lub właścicielom).

Prawo ochronne na znak jest najszybszym i najskuteczniejszym narzędziem obrony dla firm, które używają takiego znaku sprzedając swoje towary lub usługi. Przydaje się np. podczas sporów toczonych przed sądem.

Żeby twój znak zyskał ochronę, musi spełnić dwa kryteria: nadawać się do odróżnienia towarów/usług oraz do przedstawienia w rejestrze znaków zastrzeżonych.

znak towarowy ochrona
unsplash.com

Znak towarowy

Co może być znakiem towarowym?

Znak towarowy – definicja

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy.

Jednocześnie takie oznaczenie musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych – tak żeby ustalić jednoznacznie i dokładnie przedmiot ochrony udzielonej na znaku.

Występują:

 • indywidualny znak (do jego ochrony uprawniony jest tylko jeden podmiot),
 • wspólne prawo ochronne (dla grupy uprawnionych),
 • wspólny znak towarowy (dla organizacji zrzeszającej inne podmioty lub przedsiębiorców),
 • wspólny znak towarowy gwarancyjny (dla organizacji zrzeszającej inne podmioty/przedsiębiorców oraz każdego, kto spełnia wymogi zawarte w regulaminie tego znaku).

(Sprawdź, jak uzyskać patent na wynalazek)

Znak towarowy – rejestracja

Jako przedsiębiorca musisz w zgłoszeniu wskazać – szczegółowo – towary/usługi, które chcesz chronić.

Pamiętaj, że znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy.

Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Znakiem towarowym może być np. wyraz (łącznie z nazwiskiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna (także kształt towaru lub opakowania) oraz dźwięk.

Wyróżnia się m.in. takie rodzaje znaków:

 • znaki słowne,
 • graficzne,
 • słowno-graficzne,
 • przestrzenne,
 • pozycyjne,
 • dźwiękowe, kolor, deseń,
 • ruchome,
 • multimedialne,
 • hologramy.

Przed zgłoszeniem swojego znaku należy sprawdzić, czy nie istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, który chciałbyś zgłosić.

Wyszukiwarkę znaków krajowych znajdziesz pod ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl.

Dzięki temu np. nie stracisz pieniędzy za zgłoszenie znaku, który nie zostanie zarejestrowany, bo istnieje bardzo podobny lub identyczny.

Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie – tabelę znajdziesz na stronie uprp.gov.pl

Najpierw składasz podanie zawierające przede wszystkim:

 • oznaczenie zgłaszającego,
 • znak będący przedmiotem zgłoszenia,
 • towary i/lub usługi, dla których znak jest przeznaczony.
znak towarowy rejestracja
unsplash.com

Urząd Patentowy RP zbada twoje zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym. Opublikuje je również – inne podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia.

Urząd odmówi udzielenia prawa ochronnego jeśli istnieją bezwzględne przesłanki odmowy.

Jeśli nie stwierdzono bezwzględnych przeszkód uniemożliwiających rejestrację znaku, informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

W ciągu 3 miesięcy od daty publikacji, inne firmy mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku.

Zgłaszający i wnoszący sprzeciw mogą rozstrzygnąć spór ugodowo. Mają na to 2 miesiące. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, to urząd sam rozstrzygnie sprzeciw.

Ostatecznie UP wyda decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Prawo ochronne na znak udzielane jest na okres 10 lat. Można je przedłużyć.

Znak towarowy – ochrona

Twój znak towarowy będzie chroniony przez 10 lat od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP.

Znak towarowy po wniesieniu odpowiedniej opłaty może być przedłużony na kolejne 10 letnie okresy ochronne.

Tytuł ochronny na znak towarowy udzielany przez właściwy organ państwowy – w Polsce to Urząd Patentowy RP (w UE to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Treścią takiej ochrony jest prawo wyłącznego korzystania ze znaku towarowego na określonym terytorium przez czas i na warunkach określonych w ustawie. W naszym kraju określa to Prawo własności przemysłowej.

Źródło: Urząd Patentowy RP