przewóz towarów niebezpiecznych
pixabay.com

Zaświadczenie ADR potrzebne jest dla kierowcy, który wozi towary niebezpieczne. Zobacz, co trzeba zrobić, żeby je uzyskać.

Wożenie towarów niebezpiecznych – paliw, chemikaliów, materiałów wybuchowych – może być opłacalnym zajęciem.

Jednak, żeby siąść za kierownicą ciężarówki z takim towarem, musisz mieć zaświadczenie ADR.

zaświadczenie ADR dla kierowcy
pixabay.com

Zaświadczenie ADR dla kierowcy

Co to jest ADR? Tak z francuska (L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) nazywa się międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Przewóz towarów niebezpiecznych

Takie materiały podzielone są na 13 klas zagrożeń:

 • 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • 2 Gazy,
 • 3 Materiały zapalne ciekłe,
 • 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe,
 • 4.2 Materiały podatne na samozapalenie,
 • 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • 5.1 Materiały utleniające,
 • 5.2 Nadtlenki organiczne,
 • 6.1 Materiały trujące,
 • 6.2 Materiały zakaźne,
 • 7 Materiały promieniotwórcze,
 • 8 Materiały żrące,
 • 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Powyżej wymienione towary mogą przewozić tylko osoby z ważnym zaświadczeniem ADR.

Zaświadczenie ADR dla kierowcy

O zaświadczenie ADR może ubiegać się osoba, która:

 • skończyła 21 lat (nie dotyczy to kierowców pojazdów należących do wojska),
 • ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B lub kat. C – przewóz w cysternach),
 • skończyła odpowiedni kurs ADR: początkowy (jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy) lub doskonalący (jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR),
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

O zaświadczenie ADR należy starać się w urzędzie marszałkowskim.

Najpierw trzeba zapisać się na kurs ADR dla kierowców. Listę firm, która mają uprawnienia do zorganizowania takiego kursu można znaleźć na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.

Uwaga! Musisz pamiętać, że takie firmy prowadzą nabór na kursy według własnych procedur. Samodzielnie ustalają też sposób płatności za kurs.

Kursanci uczą się m.in. o warunkach przewozu, oznakowaniu, sposobach załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych. W programie są również zajęcia praktyczne.

W ramach kursów ADR wyróżnia się kurs:
 • podstawowy,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 i 7.2
jak wygląda zaświadczenie ADR
pixabay.com

Kurs ADR – egzamin

Kursant ma 6 miesięcy od zakończenia kursu na przystąpienie do egzaminu (lub egzaminów poprawkowych).

Egzamin może zdać kierowca z zaświadczeniem o ukończeniu kursu ADR, który złożył wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Egzamin – pisemny test – przeprowadza komisja powołana przez marszałka województwa.

Test składa się z:

 • 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów nie-bezpiecznych wszystkich klas,
 • 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Czas trwania egzaminu trwa 30 – 60 minut (w zależności od zakresu kursu).

Egzamin jest zdany jeśli kierowca odpowie na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Jak wygląda zaświadczenie ADR

Zaświadczenie ADR wydaje marszałek województwa.

To specjalnie zabezpieczonym przed podrobieniem dokument. Na blankiecie z tworzywa sztucznego znajdują się m. in.:

 • zdjęcie i wzór podpisu, PESEL,
 • data urodzenia i inne informacje o kierowcy.

Kierowca dostanie zaświadczenie pocztą (na adres zamieszkania, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w 7 dni od zdania egzaminu. Możesz je również odebrać w urzędzie marszałkowskim.

Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu.

Wydanie zaświadczenia ADR kosztuje 50.50 zł. Pieniądze należy wpłacić na konto wskazane przez marszałkowskich urzędników.

Zaświadczenie ADR można zdobyć w wojsku – to tzw. zaświadczenie ADR dla kierowcy pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewożących towary niebezpieczne. Kursy ADR i egzaminy prowadzą jednostki wojskowe, a zaświadczenie wydaje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Uwaga! Takie zaświadczenie jest ważne tylko w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do wojska lub środkami transportu, za które wojsko odpowiada. Dokument na wszystkie pojazdy dostanie składając „wojskowe” zaświadczenie + dowód opłaty 50,50 zł w dowolnym urzędzie marszałkowskim.

Źródło: biznes.gov.pl