spółka europejska co to jest
pexels.com

Spółka europejska – jak ją założyć i czym się charakteryzuje taka forma prowadzenia biznesu? Sprawdź kluczowe informacje.

Spółka europejska jest spółką kapitałową, która prowadzi działalność transgraniczną.

Co to oznacza?

Przynajmniej dwie spośród spółek członkowskich muszą podlegać innemu systemowi prawnemu.

Akcjonariuszami spółki europejskiej mogą być wyłącznie spółki kapitałowe pochodzące z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Taka formuła jest niedostępna dla osób fizycznych.

spółka europejska definicja
pexels.com

Spółka europejska – co to jest

Taka firma działa na terenie całej Unii Europejskiej i może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej.

Warunki i sposób zawiązania firmy wskazuje rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej.

Spółkę europejską trzeba wpisać do rejestru na zasadach określonych dla spółek akcyjnych.

Zarejestrowana spółka akcyjna jest automatycznie uznawana w każdym państwie UE. Na terenie wspólnoty używa skrótu SE.

Spółka europejska – rejestracja

Firmę rejestruje się w państwie, w którym znajduje się jej statutowa siedziba, w Polsce to Krajowy Rejestr Sądowy.

Rejestracja będzie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wcześniej informacja pojawi się (o ile firma ma siedzibę w Polsce) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kapitał zakładowy spółki europejskiej to 120 tys. euro.

Założenie spółki europejskiej może się odbyć poprzez:

  • połączenie co najmniej dwóch spółek kapitałowych z różnych państw UE,
  • przekształcenie istniejących w UE przedsiębiorstw w spółkę europejską,
  • utworzenie holdingowej spółki europejskiej przez spółki z ograniczoną,
  • odpowiedzialnością lub spółki akcyjne,
  • utworzenie spółki poprzez objęcie w niej akcji,
  • utworzenie spółki przez już istniejącą spółkę europejską.

Spółka europejska – KRS

Wniosek do KRS może złożyć w formie papierowej (formularz KRS-W13) lub elektronicznie (za pomocą Portalu Dostępowo-Informacyjnego (PDI).

Do wniosku musisz dołączyć druki informujące o m.in. sposobie powstania podmiotu, emisji akcji, organach podmiotu, dyrektorach, prokurentach, przedmiot działalności oraz statut spółki.

Dodatkowo przy rejestracji spółki w KRS trzeba dołączyć m.in. porozumienie o zaangażowaniu pracowników oraz ew. zaświadczenie wystawione dla każdej z uczestniczących w połączeniu spółek i plan połączenia.

Od momentu wpisu do KRS spółka europejska otrzymuje osobowość prawną. Wpis potwierdzi publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłata sądowa wynosi 500 zł. Dodatkowo trzeba zapłacić 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wniosek o wpis spółki europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

spółka europejska krs
pexels.com

Spółka europejska – podatki i księgowość

Opodatkowanie spółki europejskiej jest zgodne z prawem, w którym spółka ma siedzibę statutową.

W Polsce spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych (podatek CIT) oraz podatnikiem VAT

W przypadku, kiedy dochody są osiągane na terytorium innych państw UE, to mogą tam również podlegać opodatkowaniu. Decydują o tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z innymi państwami.  

Jak wygląda księgowość? Zastosowanie mają przepisy dotyczące sporządzania sprawozdań tak jak w przypadku spółek akcyjnych. W Polsce to wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badania sprawozdań finansowych.

Źródło: biznes.gov.pl