wytwarzanie energii elektrycznej
unsplash.com

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE jest niezbędna jeśli myślisz o prowadzeniu biznesu na nieco większą skalę.

Wniosek o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej składasz do oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki (w niektórych sytuacjach do centrali). Warto też pamiętać, że koncesja nie jest zawsze wymagana – produkcja energii nie zawsze jest działalnością reglamentowaną przez państwo.

Wniosek o koncesję trzeba uzupełnić dużą ilością innych dokumentów. Mają potwierdzić, że jesteś w stanie prawnie, organizacyjnie, logistycznie i finansowo udźwignąć wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

odnawialne źródła energii
unsplash.com

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – procedura

Urzędnicy z URE sprawdzą czy twój wniosek jest kompletny. Jeśli czegoś brakuje to dostaniesz maksymalnie 30 dni na uzupełnienie. Jeżeli tego nie zrobisz, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia i nie dostaniesz koncesji.

Możesz zapomnieć o opłacie skarbowej za wydanie koncesji. Na jej uiszczenie będziesz miał 7 – 14 dni. Opłata wynosi 616 zł.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – URE

Jeśli wniosek jest kompletny, to URE rozpoczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania koncesji.

Urzędnicy m.in. zapytają Zarząd Województwa o opinię dotyczącą możliwości wydania ci koncesji.

Samorząd województwa ma 14 dni na wydanie opinii w formie postanowienia. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, to Urząd Regulacji Energetyki uzna, że Zarząd wydał opinię pozytywną.

Zadaniem URE jest ocena twojego wniosku. W tym celu może np. sprawdzić fakty podane we wniosku.

Urząd może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Będzie służyło zaspokojeniu ew. roszczeń innych osób. 

Roszczenia wynikają m.in. z niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, które spowodują szkody w środowisku. Na takie postanowienie nie można złożyć zażalenia.

Strony postępowania mogą złożyć wnioski i zastrzeżenia do zebranych przez URE akt sprawy.

Jeśli URE wskaże, że są przesłanki, żebyś nie dostał koncesji, to będziesz miał czas na dostarczenie dodatkowych dowodów.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE wydawana jest w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to dostaniesz decyzję odmowną.

Po uzyskaniu koncesji, twoja firma zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE)Rejestr prowadzi Urząd Regulacji Energetyki.

Cała procedura nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, w niektórych sytuacjach trzeba poczekać na decyzję 2 miesiące.

Koncesję dostaniesz na 10 – 50 lat (chyba, że wnioskujesz o krótszy czas). URE może nakazać ci kontynuowanie działalności przez następne, maksymalnie 2 lata (o ile wymaga tego ważny interes społeczny).

Co roku musisz płacić opłatę koncesyjną. Nie robisz tego, jeśli łączna moc twojej instalacji odnawialnego źródła energii nieprzekracza 5 MW.

koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej URE
unsplash.com

Wytwarzanie energii elektrycznej – decyzja odmowna

Urząd Regulacji Energetyki odmówi koncesji, gdy:

 • firma znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji,
 • w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto ci koncesję na działalność prowadzoną na podstawie ustawy Prawo energetyczne, z powodu np. rażącego naruszenia warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej,
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono cię z rejestru działalności regulowanej po otrzymaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. Zakaz wynika ze:
  • złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności,
  • nieusunięcia w terminie naruszeń warunków wykonywania tej działalności,
  • rażącego naruszenia warunków wykonywania tej działalności,
 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku VAT,
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujący nad nią kontrolę albo współkontrolę, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Na odwołanie od decyzji URE masz 2 tygodnie od dnia otrzymanie dokumentu.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki, a rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W odwołaniu umieść:

 • numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji,
 • przytoczenie zarzutów,
 • zwięzłe ich uzasadnienie,
 • wskazanie dowodów,
 • informację, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części.

Odwołanie kosztuje 1000 zł opłaty sądowej

Uwaga! Jeśli URE uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości/części.

Źródło: biznes.gov.pl