odnawialne źródła energii
unsplash.com

Myślisz, że wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), to dobry pomysł na biznes? Sprawdź, jak uzyskać koncesję na taką działalność.

Wytwarzanie energii elektrycznej nie zawsze wiąże się z koniecznością zdobycia koncesji. Zobacz czy w twoim przypadku pozwolenie państwa będzie potrzebne.

Wytwarzanie energii elektrycznej

Zasadniczo, jeśli zamierzasz prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródłach energii to powinieneś pozyskać koncesję.

Jednak od tej zasady są wyjątki. Oto one.

wytwarzanie energii elektrycznej bez koncesji
unsplash.com

Wytwarzanie energii elektrycznej bez koncesji

Zgodny nie potrzebujesz, jeśli energia powstanie w:

 • mikroinstalacji – instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW,
 • małej instalacji – instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW,
 • biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja,
 • tylko z biogazu rolniczego w kogeneracji,
 • wyłącznie z biopłynów.

Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce – warunki

Koncesję otrzymasz jeśli spełnisz szereg warunków.

Twoja firma musi mieć siedzibę (lub mieszkasz prowadząc firmę jednoosobowąna terytorium Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

To nie wszystko. Powinieneś mieć fundusze gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności. Ewentualnie możesz udowodnić, że je pozyskasz.

Musisz wykazać, że masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności oraz zatrudnisz wykwalifikowane osoby.

Uzyskałeś też decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie możesz zalegać z podatkami (lub masz zwolnienie/odroczenie/rozłożenie na raty zaległości podatkowej).

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – wniosek

Wniosek o przyznanie koncesji składasz w Urzędzie Regulacji Energetyki (właściwy oddział terenowy).

Pamiętaj! Wniosek musisz złożyć w warszawskiej siedzibie URE, jeśli dotyczy on instalacji OZE, wykorzystującej w procesie wytwarzania energii elektrycznej:

 • biomasę albo biomasę z innymi paliwami,
 • biopłyny z innymi paliwami,
 • biogaz z innymi paliwami,
 • biogaz rolniczy z innymi paliwami.
koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
unsplash.com

Wniosek to nie wszystko. Musisz do niego dołączyć sporo dokumentów. Wśród nich są:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • lista wspólników lub akcjonariuszy,
 • wykaz członków rady nadzorczej,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • umowa spółki,
 • wykaz podmiotów posiadających znaczący wpływ na dane przedsiębiorstwo lub sprawujących nad nim kontrolę albo współkontrolę,
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji,
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich trzech lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej,
 • potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru akcyzowego,
 • oświadczenie, że wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania działalności koncesjonowanej posiadają świadectwa kwalifikacyjne,
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów i instalacji,
 • opis parametrów technicznych oraz stanu technicznego urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • oświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego
 • informacja o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • decyzja oraz protokół UDT,
 • decyzja o warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (tzw. warunki przyłączenia do sieci).

Źródło: biznes.gov.pl