zatory płatnicze 2020
pixabay.com

Zatory płatnicze – czym są i jak sobie poradzić z kontrahentem, który opóźnia się z zapłatą należnych nam pieniędzy.

Czym są zatory płatnicze? To sytuacja, kiedy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta.

O zatorze płatniczym mówimy również widząc nagromadzone długi, które przechodzą na kolejne firmy. W ten sposób „choroba” zaraża całe otoczenie dłużnika i wierzycieli.

Zatory płatnicze wywołują efekt domina. Pierwsza niezapłacona faktura to pierwsza kostka, która powalona rujnuje stopniowo cały system.

Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują w terminie zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub wykonane usługi, w konsekwencji nie mają środków na dalszą spłatę własnych zobowiązań wobec kontrahentów, wywołując te same problemy u kolejnych podmiotów.

zatory płatnicze 2020
pixabay.com

Zatory płatnicze 2020

Jakie są negatywne konsekwencje zatorów? To przede wszystkim:

 • pogorszona płynność finansowa firmy,
 • większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w konsekwencji ryzyko upadałości/likwidacji firmy lub przedsiębiorstw.

UOKiK zauważa: przedsiębiorcy dotknięci problemem zatorów płatniczych w obawie przed problemami finansowymi, ograniczają nakłady na inwestycje lub podwyższają ceny wyrobów i usług. Oczywiście problemy dotykają pracowników. Ludzie zarabiają mniej pieniędzy i boją się groźby bezrobocia.

Jaka jest skala zjawiska zatorów płatniczych? Statystyki są przerażające. W Polsce problemy z przeterminowanymi płatnościami zgłasza 80-90 proc.

Złe konsekwencje dotykają przede wszystkim słabsze podmioty, czyli firmy jednoosobowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. To wielkie przedsiębiorstwa, np. spółki akcyjne dyktują warunki i terminy spłat.

Zatory płatnicze UOKiK

W obronie pokrzywdzonych firm występuję Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzi postępowania i nakłada administracyjne kary pieniężne na podmioty łamiące zakaz tworzenia zaległości w płatnościach.

Kiedy dochodzi do zatoru?

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej:

 • 5 mln zł– w stosunku do postępowań wszczętych w latach 2020-2021,
 • 2 mln zł – w stosunku do postępowań wszczętych od 2022 r.

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych może być stwierdzone:

 • w stosunku do transakcji handlowych zawartych po 1 stycznia 2020 r.,
 • w stosunku do świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r., jeśli te świadczenia stały się wymagalne po tym dniu.

Prezes UOKiK może ukarać finansowo największych przedsiębiorców powodujących zatory płatnicze (kara administracyjna i dyscyplinująca dłużników do terminowego regulowania płatności).

zatory UOKIK
pixabay.com

Zatory i postępowanie UOKIK

Postępowanie wszczyna się z urzędu, nie na wniosek czy żądanie np. przedsiębiorcy.

Jednak zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych może złożyć do UOKiK każdy, kto podejrzewa, że dany podmiot opóźnia się z zapłatą.

Zawiadomienie można:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
 • złożyć osobiście w Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • przesłać w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zatory@uokik.gov.pl.
W wyniku przeprowadzonego postępowania UOKIK może nałożyć karę pieniężną na nierzetelnego dłużnika.

Uwaga! Sankcje te nie będą stosowane wobec podmiotów, które same padły ofiarą zatorów. Ponadto postępowanie nie może być prowadzone wobec podmiotów publicznych.

W sprawach indywidualnych, przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali w terminie zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej, składając powództwo do sądu, lub wykorzystać instrumenty pozasądowego rozstrzygania sporów.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów