uber
unsplash.com

Lex Uber to popularna nazwa na przepisy, które ujednolicają rynek przewozu osób. Sprawdź, co musisz teraz zrobić, żeby świadczyć takie usługi.

Nowe przepisy weszły w życie 1 października 2020 roku. Od tego momentu kierowcy spod szyldu Ubera, Bolta lub podobnych firm, muszą mieć specjalną licencję.

Nowe obowiązki mają również firmy, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób.

lex uber licencja
unsplash.com

Lex Uber – nowe zasady dla pośredników i kierowców

Przed wejściem nowych przepisów w życie pośrednictwo między kierowcą, a pasażerem – nie było uregulowane. Dlatego dochodziło do ostrych spięć między taksówkarzami jeżdżącymi na licencji, a kierowcami, którzy jej nie mieli.

Teraz pośrednikami mogą zostać przedsiębiorcy, którzy przekazują zlecenia przewozu przy pomocy:

 • aplikacji mobilnych,
 • stron internetowych,
 • środków komunikacji elektronicznej,
 • programów komputerowych,
 • systemów teleinformatycznych

Tacy przewoźnicy zawierają również umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób/pobierają opłaty za przewóz osób/umożliwiają zawarcie umowy przewozu/umożliwiają uregulowanie opłaty za przewóz osób.

Firma wykonująca pośrednictwo przy przewozie osób musi mieć odpowiednią licencję.

Pośrednik może zlecać, organizować lub rozliczać przewóz osób wyłącznie kierowcom, którzy posiadają licencję na taki przewóz:

 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (np. van),  
 • taksówką.

Lex Uber – licencja

Pośrednik przy przewozie osób musi spełnić szereg warunków zanim dostanie licencję.

Członkowie jego organu zarządzającego (np. członkowie zarządu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), osoby zarządzające spółką jawną lub spółką komandytową, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innej formie – osoby prowadzące tę działalność:

 • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe
  lub przestępstwa umyślne. Chodzi o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5 tys. zł,
 • posiadać wpis do (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
licencja pośrednika
unsplash.com

Licencja pośrednika – jak ją uzyskać

Licencji na pośrednictwo przy przewozie osób udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego. Wniosek można złożyć osobiście w GITD lub zrobić to online.

Wniosek musi zawierać m.in.:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 • informację o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu,
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

Członkowie organu zarządzającego składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dlatego należy dołączyć do wniosku klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, w zależności od okresu na jaki ma zostać wydana, wynosi:

 • 400 zł za licencję na okres od 2 do 15 lat,
 • 450 zł za licencję na okres od 15 do 30 lat,
 • 500 zł za licencję na okres od 30 do 50 lat.

Obowiązki pośrednika przy przewozie osób

Przedsiębiorca zajmujący się pośrednictwem przy przewozie osób, musi weryfikować, czy kierowca, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób, posiada odpowiednią licencję.

Chodzi o licencję na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką.

Licencję musi mieć nie później niż przed rozpoczęciem współpracy, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności licencji posiadanej przez kontrahenta, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób oraz prowadzić, w postaci elektronicznej (np. w excelu lub programie do tworzenia baz danych), rejestr przekazanych zleceń przewozu osób.

Przedsiębiorca, który wykonuje pośrednictwo przy przewozie osób i łamie przepisy, może dostać do 40 tys. zł kary. Karane jest m.in. przekazywanie zleceń kierowcom realizującym usługę, którzy nie mają wymaganych ustawą licencji na przewóz osób.

Źródło: biznes.gov.pl