sprzedaż żywności
pixabay.com

Działalność lokalna marginalna i ograniczona – chcesz w takiej formie prowadzić sprzedaż żywności wyprodukowanej w twoim gospodarstwie? Zobacz, czego dopilnować.

W Polsce produkcja żywności w gospodarstwach rolnych i sprzedaż żywności na małą skalę możliwa jest w formie:

  • dostawy bezpośredniej,
  • sprzedaży bezpośredniej,
  • rolniczego handlu detalicznego,
  • działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL)

W ramach MOL rolnicy i producenci mogą sprzedawać produkty mleczne, rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty jajeczne z ugotowanych jaj oraz gotowe posiłki czyli potrawy.

Dopuszczony jest również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa – wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego, zwierząt łownych oraz dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

MOL
pixabay.com

Działalność lokalna marginalna i ograniczona

Jednym z warunków uznania działalności lokalnej, marginalnej i ograniczonej jest prowadzenie dostaw do sklepów poza miejsce produkcji lub innych właścicieli.

Przepisy nie ograniczają ilości sprzedaży dla konsumentów. Za to w przypadku dostaw, obowiązują tygodniowe limity sprzedaży. Mogą zostać podwyższone za zgodą powiatowego lekarza weterynarii (ale limit 26 ton rocznie to górna granica).

MOL – zalety

Plusy działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej to:

  • uproszczone wymagania higieniczne,
  • stosunkowo niskie koszty uruchomienia zakładu,
  • możliwość wykorzystania produktów spoza własnego gospodarstwa,
  • brak ograniczeń ilościowych przy sprzedaży konsumentom.

MOL – działalność marginalna, ograniczona i lokalna

Jeśli wybierasz taki typ działalności, musisz przygotować dokument potwierdzający prawo do nieruchomości na której zlokalizowany jest obiekt produkcyjny. To na początek.

Zatroszcz się również o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji w sprawie warunków zabudowy. Sprawy te załatwiasz w urzędzie gminy lub miasta.

Jeśli chodzi o nowy obiekt, to uprawniony architekt nanosi obrys planowanej inwestycji na mapie przeznaczonej do celów projektowych.

Działalność lokalna, marginalna i ograniczona – powiatowy lekarz weterynarii

Teraz składasz wniosek do powiatowego lekarza weterynarii. Do wniosku dołączysz projekt techniczno-budowlany, projekty branżowe – warunki techniczne dostawy mediów (prądu, gazu, wody) oraz odbioru ścieków i śmieci.

Możliwe są odstępstwa dotyczące m.in. braku oświetlenia naturalnego przy stanowisku pracy, zaniżenia wysokości pomieszczenia gdzie znajdują się stanowiska robocze oraz usytuowania poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku.

Musisz złożyć też wniosek do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Musisz uzgodnić dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych, zdrowotnych, przeciwpożarowych i BHP.

Sprawdź czy obowiązuje cię wykonanie raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej.

Jeśli planujesz remont lub adaptację obiektu to wniosek o pozwolenie na budowę składasz do Starostwa Powiatowego.

Nie potrzebujesz pozwolenia na budowę, a jedynie powinieneś zgłosić roboty budowlane?

Przygotuj odpowiednie szkice/rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, które wymagane są przez prawo. Jeśli trzeba przygotuj oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Być może będziesz musiał zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu/jego części. Decyzję administracyjną otrzymasz w ciągu 31 od złożenia wniosku.

Po wykonaniu inwestycji i wyposażeniu zakładu, urzędnicy wydadzą decyzję o braku sprzeciwu co do dopuszczenia do użytkowania zakładu.

Pozostaje jeszcze złożyć – na przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności – wniosek o rejestrację zakładu do powiatowego lekarza weterynarii.

PLW może skontrolować twój obiekt. Wtedy musisz mieć dla niego do wglądu, m.in. projekty budowlany i branżowe, badania wody, ew. odstępstwa czy też decyzję urzędu o braku sprzeciwu w sprawie dopuszczenie do użytkowania zakładu.

Powiatowy Inspektor Weterynarii wpisze twój zakład do rejestru zakładów i nada mu weterynaryjny numer identyfikacyjny.

MOL działalność marginalna, ograniczona i lokalna
pixabay.com

Sprzedaż żywności – działalność lokalna, marginalna i ograniczona –

Gdzie możesz sprzedawać żywność wyprodukowaną w takim zakładzie?

Sprzedaż oraz obiekty do których dostarczysz żywność muszą znajdować się na:

  • terenie jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z nim powiatów,
  • obszarze miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa położonych na obszarach województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja.

Uwaga! Te ograniczenia nie dotyczą sprzedaży produktów konsumentowi końcowemu podczas festynów, wystaw, targów czy kiermaszy.

(Zobacz jak założyć spółdzielnię rolników)

Źródło: „Żywność prosto z gospodarstwa – źródłem dochodu rolników” publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi