Zatrudnienie cudzoziemca
pixabay.com

Zatrudnienie cudzoziemca 2020 – oto, co musisz wiedzieć jeśli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy w procedurze uproszczonej.

Obywateli tych sześciu państw możesz zatrudnić na podstawie procedury uproszczonej czyli oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Kiedy można zatrudnić cudzoziemca w ten sposób? Jakie są obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu?

Zatrudnienie cudzoziemca 2020 – procedura uproszczona

Legalne zatrudnienie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy jest możliwe bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. Potrzebne jest tylko złożenie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W tej procedurze powiatowy urząd pracy nie przeprowadza tzw. testu rynku pracy. Dzięki temu legalne zatrudnienie jest szybsze.

Test rynku pracy to weryfikacja czy pracodawca może znaleźć pracowników w ramach rekrutacji prowadzonej przez urząd pracy.

(Zobacz jak wygląda teraz rynek pracy w Polsce)

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia
pixabay.com

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
 • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych,
  na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Praca sezonowa to praca wykonywana nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w ramach działalności uznanych za sezonowe. Te działalności określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE

Po złożeniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy powinieneś przekazać oryginał oświadczenia cudzoziemcowi. To oświadczenie pozwoli mu uzyskać w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizę w celu wykonywania pracy.

W dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca musisz zawiadomić powiatowy urząd pracy. Zawiadomienie przekaż na piśmie bądź złóż za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Poinformuj powiatowy urząd pracy, jeśli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia.

Musisz to zrobić w ciągu 7 dni od dnia określonego w ewidencji oświadczeń jako dzień rozpoczęcia pracy. Zawiadomienie przekaż na piśmie bądź złóż za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

(Zobacz, jak wygląda zatrudnienie pracownika na czas określony)

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie
pixabay.com

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie oświadczenia maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych, następujących po sobie, 12 miesięcy.

Okres świadczenia pracy może być wykorzystany:

 • w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy),
 • w kilku krótszych okresach. Jednak łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Okres 6 miesięcy pracy na podstawie oświadczenia jest równy 180 dniom. Okres 12-miesięczny obejmuje 12 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ne musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, a rozpoczęcie następnego roku kalendarzowego nie oznacza, że okres 12 miesięcy jest liczony od początku.

Okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia zawsze dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy. Dlatego musisz zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia, niezależnie od tego, czy praca była wykonywana tylko w twoim przedsiębiorstwie, czy też w innych.

Ważne! Przekroczenie tego okresu powoduje uznanie wykonywanej pracy za nielegalną.

Zatrudnienie cudzoziemca 2020 – co zrobić po upływie ważności oświadczenia

Pracodawcy, którzy zatrudniali cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i chcą kontynuować ich zatrudnienie po upływie ważności tego oświadczenia, muszą uzyskać zezwolenie na pracę.

Możesz uzyskać zezwolenie na pracę:

 • w ramach standardowej procedury,
 • w ramach procedury uproszczonej, w której będziesz zwolniony z obowiązku przedłożenia informacji starosty o lokalnym rynku pracy.

Jeśli chcesz skorzystać z procedury uproszczonej, musisz spełniać łącznie dwa warunki:

 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę zatrudniać cudzoziemca na oświadczeniu przez co najmniej 3 miesiące na podstawie umowy
  o pracę,
 • dalej będziesz zatrudniać pracownika na tym samym stanowisku, które zostało wskazane w oświadczeniu.

Jeśli te warunki nie są spełnione – na przykład zatrudniłeś cudzoziemca wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia – musisz przedłożyć informację starosty o lokalnym rynku pracy, a cała procedura potrwa dłużej.

Ważne! Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę w ramach procedury standardowej lub uproszczonej może zwrócić się również sam cudzoziemiec, ale tylko wtedy, gdy wnioskuje o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Źródło: biznes.gov.pl