ubezpieczenie wypadkowe
pexels.com

Ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy – w jakiej sytuacji je dostaniesz, a kiedy ci nie przysługuje. Sprawdź zasady funkcjonowania świadczenia.

Zacznijmy od tego czym jest wypadek przy pracy. To nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, do wypadku doszło w czasie ubezpieczenia wypadkowego.

ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy 2020
pexels.com

Ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy

Jeśli doszło do wypadku, to trzeba powiadomić właściwą ze względu na siedzibę firmy jednostkę terenową ZUS.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustalą pracownicy ZUS.

Pamiętaj, że dokumentacja wypadkowa obejmuje:

  • zawiadomienie o wypadku,
  • zapis wyjaśnień poszkodowanego przedsiębiorcy,
  • informacje uzyskane od świadków wypadku,
  • inne dowody dotyczące wypadku pozwalające na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, np. dokumenty z oględzin miejsca wypadku.

(Sprawdź, ile wynosi zasiłek chorobowy przedsiębiorcy)

Ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy 2020

ZUS po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku i zgromadzeniu dokumentacji wypadkowej, ma 14 dni na spisanie karty wypadku.

Jako poszkodowany, masz prawo wnieść zastrzeżenia do zapisów z karty wypadku.

Jeżeli w karcie wypadku ZUS wskazał, że wypadek jest wypadkiem przy pracy, przysługuje ci świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenia są przyznawane na wniosek przedsiębiorcy lub upoważnionego/uprawnionego członka rodziny.

(Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy – najważniejsze informacje)

Składka na ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy

Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia:

  • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, który w wyniku wypadku jest niezdolny do pracy,
  • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
  • jednorazowe odszkodowanie – przysługuje za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wypadek zdarzył się w drodze do pracy lub z pracy?

Możesz dostać świadczenie z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne), ale tylko jeśli podlegałeś w dniu wypadku dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

uszczerbek na zdrowiu
pexels.com

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Niektóre wypadki pociągają za sobą jeszcze poważniejsze konsekwencje czyli długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

To w gestii lekarza orzecznika leży ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. 

Ocena przeprowadzana jest po leczeniu i rehabilitacji przedsiębiorcy.

Uwaga! Nie dostaniesz świadczenia jeśli:

  • wyłączną przyczyną wypadku było świadome albo wynikające z niedbalstwa naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia,
  • przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Jeśli w dniu wypadku ubezpieczony przedsiębiorca ma zaległości z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł, nie ma prawa do świadczeń do czasu spłaty całości zadłużenia.

Zadłużenie należy spłacić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wypadku. Inaczej traci się prawo do świadczeń.

(Ubezpieczenia rolników – dowiedz się, dlaczego wciąż są za mało popularne)

Źródło: biznes.gov.pl