przewlekłość postępowania
pexels.com

Ponaglenie na nieterminowe załatwienie sprawy przez urząd – jak je złożyć? Oto najważniejsze informacje, co zrobić w takiej sytuacji.

Zgodnie z przepisami, urząd powinien załatwić twoją sprawę w odpowiednim terminie. Tymczasem wyznaczony czas upłynął, a urzędnicy nadal tego nie zrobili? Masz prawo złożyć ponaglenie.

Ponaglenie na nieterminowe załatwienie sprawy
pexels.com

Ponaglenie na nieterminowe załatwienie sprawy

Urzędnicy mają obowiązek załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki czyli jak najszybciej. Jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego to powinna być zakończona nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania.

Na uporanie się ze skomplikowanymi sprawami urzędnicy mają dwa miesiące.

Natomiast termin na zakończenie spraw odwoławczych wynosi miesiąc od otrzymania odwołania.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się:

  • terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. terminów na doręczenia pism),
  • okresów zawieszenia postępowania,
  • okresu trwania mediacji,
  • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Masz prawo do informacji o tym, że twoja sprawa nie zostanie załatwiona w terminie. Dodatkowo urząd powinien zawiadomić cię o prawie do wniesienia ponaglenia.

(Dowiedz się, jak rozliczyć podatek dochodowy po likwidacji firmy)

Ponaglenie na bezczynność urzędu

Ponaglenie można złożyć w dwóch przypadkach:

  1. bezczynności urzędu – wtedy, gdy sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w prawie lub w terminie dodatkowym, który wyznaczył urząd załatwiający sprawę,
  2. przewlekłości postępowania – wtedy, gdy sprawa prowadzona jest dłużej niż jest to niezbędne.

Ponaglenie składasz za pośrednictwem urzędu, który prowadzi twoją sprawę do organu wyższego stopnia.

Organy wyższego stopnia to:

  • samorządy terytorialne (gminy, powiaty) – samorządowe kolegia odwoławcze,
  • wojewoda – właściwi w sprawie ministrowie,
  • w innych przypadkach w grę wchodzą organy nadrzędne/organy sprawujące nadzór/właściwi ministrowie.

(Sprawdź, jak długo należy przechowywać dokumenty firmowe)

Ponaglenie na bezczynność organu
pexels.com

Ponaglenie – postanowienie urzędu wyższego stopnia

Organ prowadzący postępowanie przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Dodatkowo ma też obowiązek ustosunkować się do niego.

Urząd wyższego stopnia rozpatrzy twoje ponaglenie i wyda postanowienie. Przepisy przewidują 7 dni na rozpatrzenie ponaglenia (od jego otrzymania przez urząd, który je rozpatruje).

Pracownik urzędu, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne może zostać ukarany, np. dyscyplinarnie.

(Zobacz, co to jest decyzja administracyjna)

Źródło: biznes.gov.pl