rodzaje spółek w Niemczech

Założenie firmy u naszych zachodnich sąsiadów wiąże się przede wszystkim z decyzją o wyborze określonej formy prawnej działalności gospodarczej. Firma w Niemczech może mieć charakter spółek osobowych, spółek kapitałowych albo jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spis Treści

Rodzaje spółek w Niemczech

Jeżeli ktoś postanawia stworzyć samodzielne przedsiębiorstwo, a nie filię polskiej firmy, to prawo niemieckie oferuje kilka możliwości. Kwestia wyboru zależy od tego, ile osób będzie prowadziło firmę i jaki jest kapitał początkowy. Warto również przyjrzeć się systemowi podatkowemu.

1. Spółki osobowe

W przypadku niemieckich spółek osobowych za wszelkie zobowiązania spółki odpowiada spółka i wspólnicy. Nie jest potrzebne wniesienie kapitału zakładowego. Mamy do wyboru:

• Spółkę cywilną (GbR)

Do stworzenia tego typu spółki potrzeba przynajmniej dwóch osób, a sprawy spółki są prowadzone przez wszystkich wspólników łącznie, więc łatwo o przyjmowanie stosunkowo dużych zleceń. W celu uregulowania zarówno praw, jak i obowiązków wspólników zaleca się utworzenie umowy pisemnej. Zawarte w niej ustalenia okazują się szczególnie przydatne w razie zakończenia bądź rozwiązania działalności w tej formie czy też zmian składu osobowego. W umowie mogą też zostać zawarte zapisy dotyczące innego, niż ustawowo w częściach równych, podziału zysków. Warto pamiętać, że cała spółka cywilna jest objęta tylko jedną kwotą wolną od podatku, co generuje dość wysokie obciążenia podatkowe. Nie trzeba jednak prowadzić pełnej księgowości, chyba że określona firma w Niemczech przekroczy się kwotę 50.000 euro rocznego zysku albo 500.000 euro rocznego obrotu.

• Spółkę jawną (OHG)

Ten rodzaj spółki również zakładają minimum dwie osoby. Nie ma wymogu kapitału minimalnego, natomiast wszyscy wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki, także w przypadku odstąpienia ze spółki, z tym że chodzi o zobowiązania podjęte do czasu odstąpienia i przez okres pięciu lat. Z kolei nowy wspólnik jest odpowiedzialny za już wcześniej istniejące zobowiązania spółki. Przedsiębiorstwo musi zostać zgłoszone do rejestru handlowego.

• Spółkę komandytową (KG)

Spółkę tworzą osoby fizyczne bądź prawne, ale jedna z nich jest komplementariuszem odpowiadającym za zobowiązania całym swoim majątkiem, a druga komandytariuszem odpowiadającym do wysokości wniesionego wkładu. Nie jest wymagany kapitał minimalny, ale spółka musi zostać zapisana w rejestrze handlowym. Bardzo szczególną formą jest niemiecka spółka z o.o. sp. komandytowa (GmbH & Co. KG), ponieważ komplementariuszem jest spółka z o.o., natomiast komandytariuszem osoba fizyczna.

2. Spółki kapitałowe

Podstawową zasadą tego typu spółek będzie brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ponosi spółka swoim majątkiem. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), dla której jest wymagany minimalny wkład w wysokości 25 000 euro. Spółka może mieć charakter jednoosobowy. Trzeba pamiętać o konieczności zawarcia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. W przypadku bardzo dużych przedsiębiorstw tworzy się mającą odrębną osobowość prawną spółkę akcyjną (AG), która pozwala na nieograniczony dostęp do rynków finansowych. Kapitał zakładowy wynosi minimum 50 000 euro, a akcjonariusze nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Z kolei spółka komandytowo-akcyjna (KGaA) ma identyczny kapitał zakładowy, jednak wspólnicy spółki, którzy są komplementariuszami osobiście odpowiadają za zobowiązania spółki, natomiast akcjonariusze jedynie swoimi wkładami.

3. Jednoosobowa działalność gospodarcza (Gewerbe)

Nie ma potrzeby posiadania kapitału początkowego, a rejestracja firmy przebiega szybko i prosto. Warto pamiętać o odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy za zobowiązania firmy. Podstawą prawną działania Gewerbe jest wpis do rejestru działalności gospodarczej.