podatek VAT w Niemczech

Rejestracja do VAT-u jest jednym z podstawowych kroków, które należy wykonać w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Po uzyskaniu niemieckiego numeru VAT należy również spełnić liczne obowiązki rozliczeniowe i sprawozdawcze. W Niemczech podatek VAT rozliczany jest rocznie, a nie kwartalnie lub miesięcznie jak w Polsce.

Dlatego składana jest deklaracja roczna (Umsatzsteuerjahreserklärung), obok której składane są również deklaracje wstępne (Umsatzsteuervoranmeldung). Prawidłowo rozliczony bieżący podatek VAT w Niemczech wymaga dość szczegółowej znajomości obowiązujących w tym kraju przepisów.

Deklaracja wstępna

W Niemczech deklaracje wstępne spełniają takie same funkcje, jak w Polsce deklaracja VAT-7 i VAT-7k. Są w niej wykazywane transakcje istotne w rozliczaniu podatku VAT, na podstawie których uiszczana jest zaliczka na podatek należny (Vorauszahlung). Od niego natomiast odliczany jest podatek naliczony (Vorsteuer). Każdy nowy przedsiębiorca oraz firma w Niemczech zarejestrowana do VAT-u w roku rejestracji lub roku następnym, powinni złożyć wstępne deklaracje miesięczne. Należy je złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca oraz uiścić zaliczkę. W urzędzie skarbowym zawnioskować można o przedłużenie terminu. Zgodnie z prawem niemieckim, obecnie deklaracje z zasady składane być powinny drogą elektroniczną. W tym celu wykorzystuje się portal ELSTER. Podatnik może złożyć wniosek, który zwolni go z obowiązku obsługi elektronicznej. Wówczas deklaracje należy składać na formularzach papierowych i przesyłać faksem lub pocztą.

Deklaracja roczna i informacje podsumowujące

Poza deklaracjami wstępnymi, konieczne jest także złożenie deklaracji rocznej. Powinna ona stanowić zbiór deklaracji wstępnych złożonych w określonym roku podatkowym oraz nie wykazywać w stosunku do nich nieścisłości. Deklaracja roczna musi zostać złożona do 31 maja następnego roku. Jeżeli firma w Niemczech jest obsługiwana przez doradcę podatkowego, termin ten wydłużyć można do końca roku. Deklaracja roczna powinna być złożona w takiej samej formie, jak deklaracje wstępne. Obowiązującą zasadą jest złożenie jej w formie elektronicznej, jednak podatnik może zostać z tego obowiązku zwolniony. Podobnie jak w Polsce, składanie informacji podsumowujących dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowych jest obowiązkiem niemieckiego podatnika VAT. Powinny być one składane do 25 dnia kolejnego miesiąca. Obowiązek składania informacji jest niezależny od terminu składania deklaracji przez podatnika.