spółdzielnia
pixabay.com

Jak założyć spółdzielnię? Dowiesz się już za chwilę. Spółdzielnia to wciąż rzadko wybierany sposób na prowadzenie biznesu. Sprawdź, czy warto z niego skorzystać.

Odpowiedź na pytanie „jak założyć spółdzielnię” zacznijmy od definicji spółdzielni.

„Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą” – tak mówi Prawo spółdzielcze.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie prawa spółdzielczego, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Istotą działania spółdzielni jest samorządny charakter.

jak założyć spółdzielnię krok po kroku
pixabay.com

Jak założyć spółdzielnię

Członkowie spółdzielni sami decydują i kierują sprawami mieszczącymi się we wspólnym interesie. Robią to według samodzielnie ustalonych zasad statutowych i za pośrednictwem tak określonych i wybranych przez siebie organów spółdzielni.

Rozstrzyganie spraw między członkiem a spółdzielnią następuje przez podejmowanie odpowiednich uchwał przez organy spółdzielni.

Jak założyć spółdzielnię – krok po kroku 

Minimalna liczba założycieli spółdzielni to 10 osób, jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli są to osoby prawne (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Pierwszym krokiem jest spisanie statutu. Potem należy zwołać walne zgromadzenie (założycielskie) członków spółdzielni.

Członkowie spółdzielni uchwalają statut – podpisują go. Trzeba pamiętać, że do zmiany statutu potrzeba 2/3 głosów.

Na walnym zgromadzeniu członkowie spółdzielni podejmują uchwałę o powołaniu spółdzielni. Wybierają również radę nadzorczą i ewentualnie zarząd (o ile statut przewiduje wybór zarządu przez walne a nie radę nadzorczą).

Statut określa również tryb wyboru i ilość członków zarządu. Spółdzielnia może wybrać zarząd jednoosobowy, jeżeli statut taką możliwość przewiduje.

spółdzielnia pracy
pixabay.com

Co dalej?

Trzeba złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółdzielni. Robi to zarząd. 

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółdzielni to: 

  • wypełniony formularz wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorstw – wzór KRS – W5, 
  • protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia. Protokół ten podpisują dwie osoby w tym przewodniczący obrad i sekretarz, bądź zamiast sekretarza inny członek prezydium),
  • lista obecności wraz z adresami członków – założycieli i oryginalnymi podpisami,
  • uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu nowej spółdzielni zawierająca: adres siedziby spółdzielni, skład zarządu, skład rady nadzorczej, statut spółdzielni.

Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu spółdzielni. Podpisy powinien uwierzytelnić sąd rejonowy/notariusz.

Uwaga! Spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna działalność gospodarczą w momencie jej zarejestrowania, a nie powołania.

Jeżeli spółdzielnia chce zacząć działalność w późniejszym terminie niż moment zarejestrowania, powinno być to zaznaczone w odpowiedniej uchwale.

Spółdzielnia prowadzi finanse na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz jej późniejszych nowelizacji.

Źródło: www.zlsp.org.pl/