podatek VAT
pixabay.com

Wiążąca Informacja Stawkowa przyda się jeśli sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT.

Interpretację wydaje Krajowa Informacja Skarbową. Dzięki Wiążącej Informacji Stawkowej skorzystasz z ochrony prawnej.

Wiążąca Informacja Stawkowa co to jest

WIS to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi.

To ważne, bo od lipca 2020 r. weszła w życie tzw. nowa matryca stawek VAT. To katalog towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT.

WIS da ci pewność, że właściwie klasyfikujesz towar.

Wiążąca Informacja Stawkowa co to jest
pixabay.com

Wiążąca Informacja Stawkowa 2020

WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. To znaczy, że organ, który cię kontroluje, nie może cię obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

Przykład. Naczelnik urzędu skarbowego prowadzący wobec ciebie postępowanie podatkowe nie może w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS stwierdzić, że postępując zgodnie z decyzją WIS zaniżyłeś, albo zawyżyłeś wysokość zobowiązania podatkowego.

Nie będziesz zatem zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, gdyby okazało się, że zaniżyłeś zobowiązanie podatkowe.

Nie dostaniesz też dodatkowego zobowiązania podatkowego ani kary przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym.

WIS – jak wygląda i dla kogo

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

  • opis towaru albo usługi którego dotyczy,
  • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji – Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
  • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Możesz złożyć wniosek o wydanie WIS, jeśli jesteś:

  • podatnikiem posiadającym numer NIP,
  • innym podmiotem, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług,
  • zamawiającym w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Nie musisz występować o wydanie WIS, aby uzyskać ochronę prawną.

Jeśli zastosujesz się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z twoją działalnością, również będziesz korzystać z takiej ochrony prawnej.

To oznacza, że:

  • nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej – nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę,
  • nie zapłacisz podatku, jeżeli zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a zdarzenie oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po opublikowaniu WIS w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Decyzje WIS wydane dla innych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Wiążąca Informacja Stawkowa 2020
pixabay.com

WIS – kiedy wygasa

WIS straci swoją moc, jeżeli zmienią się przepisy prawa podatkowego, do których odnosi się decyzja i jeżeli w związku z tą zmianą będzie ona niezgodna z tymi przepisami.

W takim przypadku wygaśnięcie nastąpi z dniem wejścia w życie tych nowych przepisów.

Zmienić albo uchylić WIS może Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną przez siebie WIS, ale tylko w przypadku, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami prawa na skutek m.in. zmian w klasyfikacjach statystycznych, albo w przypadku wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W przypadku zmiany lub uchylenia twojej WIS:

  • nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej (nie zostaną naliczone ci odsetki za zwłokę),
  • zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku,

jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu WIS.

Źródło: biznes.gov.pl