rejestr RDO
pixabay.com

Opłata recyklingowa od toreb z tworzywa sztucznego. Kto, kiedy i w jakiej wysokości zobowiązany jest ją pobierać. Sprawdź!

Prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w torby z tworzywa sztucznego, które ty im udostępniasz, musisz:

  • pobierać opłatę recyklingową od wydanych toreb (za wyjątkiem tzw. zrywek),
  • wnieść pobraną od klientów opłatę recyklingową do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia twojej działalności,
  • złożyć wniosek do rejestru BDO/roczne sprawozdanie dotyczące liczby toreb.
Opłata recyklingowa za reklamówki
pixabay.com

Opłata recyklingowa

Opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Z tej grupy wyłączone są tzw. zrywki.

Zrywki to bardzo lekkie torby o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem.

Opłata recyklingowa – stawka

Opłata recyklingowa jest ujęta w cenie torby za którą zapłaci ci klient.

Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 gr.

Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez ciebie. W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby. Do tego będzie doliczona opłata recyklingowa.

Opłata recyklingowa za reklamówki – numer konta

Opłatę wnosisz do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Opłatę przelewasz na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa.

Numer konta dostaniesz sprawdzając stronę internetową swojego Urzędu Marszałkowskiego (lub dzwoniąc do urzędników).

Rejestr BDO

Jeśli prowadzisz handel detaliczny lub hurtowy i oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, musisz złożyć wniosek do rejestru BDO.

Elementem wniosku jest oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z Rejestru.

Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga! Za prowadzenie działalności bez obowiązkowego wpisu do rejestru będą grozić ci poważne sankcje. To kara administracyjna do 1 mln zł oraz kara aresztu albo grzywny.

Po zarejestrowaniu otrzymasz od marszałka województwa indywidualny numer rejestrowy. Marszałek utworzy dla ciebie konto w BDO, zawiadomi cię o jego aktywacji oraz o nadaniu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Konto w rejestrze BDO będzie ci potrzebne do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego.

Musisz pamiętać o aktualizowaniu danych zawartych w rejestrze. Masz na to 30 dni, od dnia, w którym nastąpi ich zmiana.

Opłata recyklingowa – sprawozdanie

Indywidualne konto w rejestrze BDO oraz numer rejestrowy potrzebne są do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Zrobisz to elektronicznie po zalogowaniu się swoje konto w rejestrze BDO.

Kolejne sprawozdania musisz składać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Opłata recyklingowa księgowanie
pixabay.com

Opłata recyklingowa – księgowanie

Opłata recyklingowa pobierana od twoich klientów stanowi przychód, natomiast opłata wnoszona do urzędu marszałkowskiego – koszt uzyskania przychodu.

Wpłata będzie uznana za koszt uzyskania przychodu z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę. Opłatę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w kwocie netto.

Jak jest w przypadku podatku VAT?

Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za torbę, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tego tytułu i jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23 proc.

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych.

Na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury).

Ta kwota jest wyższa niż opłata recyklingowa (czyli sprzedajesz jedną torbę za cenę wyższą niż stawka opłaty recyklingowej – 20 gr.)? Nie musisz wtedy wyodrębniać na paragonie lub fakturze kwoty opłaty recyklingowej.

Paragon lub faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb i dlatego kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę (0,20 zł).

Źródło: biznes.gov.pl