czynny żal pcc
pixabay.com

Czynny żal możesz okazać jeśli grozi ci odpowiedzialność karna skarbowa np. za niezapłacony podatek. Sprawdź, jak uniknąć kary.

Czynny żal przyda się jeśli na przykład wynajmowałeś mieszkanie, a od dochodu nie płaciłeś podatku lub nie uiściłeś podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Na czym polega czynny żal? To zawiadomienie skarbówki o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Dowiedz się, co zrobić, żeby złożyć go prawidłowo i uniknąć kary.

Czynny żal powody kks
pixabay.com

Czynny żal – KKS i zasady

Żeby sprawdzić na czym polega instytucja czynnego żalu, zajrzymy do Kodeksu karnego skarbowego (KKS).

Artykuł 16, paragraf 1 mówi:

„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Sprawa co do zasady jest jasna: trzeba zgłosić się do odpowiednich organów i opowiedzieć o ty co się zrobiło (samemu lub ze wspólnikami).

Warto pamiętać, że w przypadku korekty deklaracji podatkowej nie trzeba składać czynnego żalu (trzeba ją tylko wykonać prawidłowo).

Co zrobić żeby czynny żal był skuteczny

Przyznanie do popełnionego przestępstwa najlepiej złożyć na piśmie (także w wersji elektronicznej). Możliwe jest również zawiadomienie ustne do protokołu.

W piśmie należy podać swoje dane, powołać się na przepis kodeksu karnego skarbowego oraz opisać popełniony czyn (także kiedy został dokonany). Im opis będzie bardziej szczegółowy, tym lepiej. Ważne, żeby dołączyć informację, że dopełni się obowiązku czyli np. zapłaty podatku.

Pismo należy podpisać – odręcznie lub przy użyciu podpisu kwalifikowanego/elektronicznego/zaufanego.

Są jednak warunki darowania kary.

Państwo okaże łaskę jeśli w wyznaczonym przez organ terminie zapłacona zostanie cała wymagana należność (czyli np. podatek za wynajem mieszkania).

W grę może też wchodzić orzeczenie przepadku przedmiotów. Wtedy trzeba przekazać te przedmioty lub zapłacić ich równowartość pieniężną.

Przepadek przedmiotów dotyczy rzeczy, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.

Czynny żal powody
pixabay.com

Czynny żal powody nieskutecznego złożenia

Czynny żal nie zawsze będzie skuteczny. Nie zadziała kiedy został złożony:

 • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość
  o popełnieniu przestępstwa skarbowego/wykroczenia skarbowego,
 • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności
  przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia
  przestępstwa skarbowego/wykroczenia skarbowego (chyba że czynność ta nie
  dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony).

To nie wszystko. Czynny żal nie zadziała jeśli jesteś osobą, która:

 • kierowała wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
 • wykorzystywała uzależnienie innej osoby od siebie i poleciła jej wykonanie
  ujawnionego czynu zabronionego,
 • zorganizowała grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa
  skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował (chyba że zawiadomiłeś o przestępstwie wspólne ze wszystkimi wspólnikami),
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
  skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn
  zabroniony.