umowa praca tymczasowa
unsplash.com

Praca tymczasowa to świetna recepta dla przedsiębiorców, którzy potrzebują pracowników na pewien czas do wykonania określonych zadań. 

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego przedsiębiorcy – określanego jako pracodawca użytkownik – przez pewien czas (nie dłuższy niż określony w przepisach) określonego rodzaju pracy.

To praca:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,
 • której terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe,
 • której wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Przejdźmy do szczegółów zatrudnienia pracownika tymczasowego.

agencja pracy tymczasowej
unsplash.com

Praca tymczasowa – agencja pracy tymczasowej

Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy tymczasowej. Robi to wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Za co odpowiada taka agencja?

Agencja odpowiada przede wszystkim za wypłatę wynagrodzenia czy opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli skorzystasz z usług agencji pracy tymczasowej, to z zasady zapłacisz prowizję na jej rzecz. Pokryjesz również koszty zatrudnienia. To m.in. wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, podatek oraz inne koszty związane ze stosunkiem pracy.

Praca tymczasowa – tego nie zlecisz

Nie ma dowolności jeśli chodzi o zlecenia dla pracowników tymczasowych. Takiemu pracownikowi nie możesz powierzyć wykonywanie pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej,
 • na stanowisku, na którym na stałe jest zatrudniony inny pracownik, ale uczestniczy w strajku,
 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Na tym nie koniec. Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy tego samego rodzaju co pracownik, z którym pracodawca użytkownik rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej.

Tak samo jest, kiedy taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik.

Agencja pracy tymczasowej – czym się kierować przy wyborze

Przed podpisaniem umowy z agencją, zwróć uwagę na jej wiarygodność:

 • czy ma certyfikat potwierdzający wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji (do sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Agencji),
 • sprawdź standardy pracy agencji – ile lat jest na rynku, czy posiada lokal w którym przyjmuje klientów,
 • zorientuj się jaka jest jakość świadczenia usług, np. czy agencja ma ubezpieczenie OC.
pracownicy tymczasowi
unsplash.com

Pracownicy tymczasowi, agencja pracy tymczasowej i pracodawcy

Jeśli chcesz współpracować z agencją pracy tymczasowej, to musi pamiętać o swoich obowiązkach.

Zapisz na piśmie z agencją:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Dodatkowo musisz pisemnie powiadomić agencję o:

 • wynagrodzeniu za pracę dla pracownika tymczasowego (określone w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika),
 • o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących w twojej firmie, 
 • zmianach w wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących w twojej firmie,
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej (bezpieczeństwo i higiena pracy),
 • niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej. 

Pracownik tymczasowy ma prawo dostać od ciebie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Nie możesz zapomnieć o piciu i posiłkach profilaktycznych oraz szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Musisz prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego. Nie możesz powierzać pracownikowi innej pracy niż określona w umowie. Natomiast jeżeli okres pracy na rzecz twojej firmy przez pracownika tymczasowego obejmuje 6 miesięcy lub więcej, jesteś zobowiązany umożliwić mu wykorzystanie w tym okresie należnego urlopu wypoczynkowego.

Ważne! Pracownik nie może być traktowany gorzej niż pracownicy zatrudnieni na stałe przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Co grozi za złamanie praw pracownika tymczasowego? To od 1 000 zł do 30 000 zł.

Czas pracy pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowym może pracować dla ciebie przez maksymalnie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Po 18 miesiącach wykonywania pracy tymczasowej na twoją rzecz ten sam pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do ciebie po upływie okresu kolejnych 18 miesięcy.

Jeżeli pracownik tymczasowy jest skierowany do zadań nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika – to praca może trwać łącznie 36 miesięcy. W takim przypadku pracownik tymczasowy może być skierowany przez agencję do tego samego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Źródło: biznes.gov.pl