Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela to szczególny rodzaj świadczenia przysługującego za długi staż pracy. Sprawdź, kto jeszcze ma prawo do jej otrzymania oraz dowiedz się, czy nagroda jubileuszowa może przepaść.

Spis Treści

Nagroda jubileuszowa a Kodeks pracy

Z jakiego dokumentu można czerpać informacje temat dodatkowego świadczenia, jakim jest nagroda jubileuszowa? W Kodeksie pracy pojęcie to nie zostało uregulowane, zatem informacji o warunkach jej przyznawania należy szukać w regulaminach zakładowych i ustawach dotyczących konkretnych zawodów. W przypadku nauczycieli będzie to Karta Nauczyciela. Z kolei pracownicy instytucji kultury znajdą je w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Z uwagi na to, że nagroda jubileuszowa nie jest uwzględniona w Kodeksie pracy, na jej otrzymanie nie mogą liczyć wszyscy pracownicy – nawet ci, którzy pracują w jednej firmie od wielu lat. Nie ma jednak przeciwwskazań, by prywatny pracodawca wprowadził tego typu świadczenie we własnym zakładzie pracy. Zasady jej przyznawania powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub innych szczególnych przepisach obowiązujących w danej firmie. Ważne jednak, aby prawo do jej otrzymania miał każdy zatrudniony pracownik, a nie tylko określone osoby. W przeciwnym wypadku pracodawca może zostać oskarżony o nierówne traktowanie. Ile wynosi nagroda? Dokładną kwotę brutto i netto obliczysz, wykorzystując kalkulator płac.

Nagroda jubileuszowa – kto i na jakich zasadach może ją dostać?

Nagroda jubileuszowa to szczególny rodzaj wynagrodzenia, przyznawany za sumienie wykonywaną i długoletnią pracę. Prawo do otrzymania tego świadczenia mają wyłącznie niektóre grupy zawodowe. Wśród nich wymienia się  pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pracowników służby cywilnej, pracowników samorządowych, pracowników urzędów państwowych, pracowników instytucji kultury, górników oraz pracowników bibliotek. 

Do stażu pracy, który uprawnia do nagrody jubileuszowej wliczają się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, a także przebywanie na urlopie wychowawczym, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych oraz prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub praca w takim gospodarstwie. Warto pamiętać, że przy ustalaniu stażu pracy nie bierze się pod uwagę pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela – warunki

Według Karty Nauczyciela, za przepracowanie 20 lat nauczycielowi należy się 75 procent wynagrodzenia miesięcznego. Za 25 lat otrzyma on równowartość swojej pensji. Za 30 lat pracy przysługuje mu 150 procent wypłaty, za 35 lat – 200 procent. W podziękowaniu za 40 lat pracy otrzyma on 250 procent wynagrodzenia miesięcznego i jest to maksymalna nagroda jubileuszowa dla nauczyciela.

Nagroda jubileuszowa nauczyciela a przejście na emeryturę

Wiele wątpliwości budzi kwestia nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, który jest uprawniony do emerytury. Nabycie prawa do emerytury nie oznacza definitywnego końca kariery zawodowej – nauczyciel, który osiągnął wiek emerytalny, ale zdecydował się na kontynuowanie pracy, powinien otrzymać nagrodę jubileuszową. Z kolei w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Czy nagroda jubileuszowa może przepaść?

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości jest przepadnięcie nagrody jubileuszowej. Świadczenie to, podobnie jak inne wynikające ze stosunku pracy, przedawniają się z upływem trzech lat od dnia jego wymagalności.