Czym jest analiza techniczna i jak ją przeprowadzić

Inwestor zawsze chce zarobić na swojej inwestycji, przy możliwie jak najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Poszukuje sposobu na to, by móc pomnażać swój kapitał i osiągać regularne zyski w przyjętym horyzoncie czasowym.

Inwestor zawsze chce zarobić na swojej inwestycji, przy możliwie jak najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Poszukuje sposobu na to, by móc pomnażać swój kapitał i osiągać regularne zyski w przyjętym horyzoncie czasowym. Bez względu na to, na jakim rynku lokuje on swoje pieniądze, czy korzysta z papierów wartościowych notowanych na giełdzie, czy jednak celuje w inwestycje walutowe na międzynarodowym rynku Forex, może z powodzeniem korzystać z analizy technicznej i na podstawie wniosków wyciąganych z niej może podejmować decyzje inwestycyjne. Na czym ona polega? Jak ją przeprowadzić we własnym zakresie i czy jest to w ogóle możliwe?

Pojęcie analizy technicznej

Na początek warto powiedzieć, co też właściwie należy rozumieć pod pojęciem analizy technicznej? Obok analizy fundamentalnej jest to jedna z najbardziej popularnych technik prognozowania przyszłych zmian cenowych i trendów na rynku. Analiza techniczna pozwala na wytyczenie z dużą dozą prawdopodobieństwa, jakie będą kursy poszczególnych instrumentów finansowych. Opiera się ona na analizie zmian cen, do jakich doszło w przeszłości, w wybranym okresie.

Jak przeprowadzana powinna być analiza techniczna?

Zgodnie z podstawowymi założeniami analizy technicznej, bazuje ona na archiwalnych kursach instrumentów finansowych, takich jak chociażby akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach analizy technicznej wyznaczane są momenty, w których korzystnie będzie kupić lub sprzedać określone walory, czyli przyjąć pozycję długą lub krótką.

Nie tylko cena instrumentów finansowych jest brana pod uwagę przy dokonywaniu analizy technicznej. Ważne są też wskaźniki, które przy użyciu narzędzi statystycznych oraz wzorów matematycznych wspierają wydatnie analizę samego wykresu z przeszłymi wycenami instrumentów.

Przy przygotowywaniu analizy technicznej wykorzystuje się takie dane jak:

  • Cena,
  • Czas,
  • Wielkość obrotu, inaczej jego wolumen.

Trzy filary analizy technicznej

Cena, czas i wielkość obrotu są ważne przy przygotowywaniu analizy technicznej, ale musimy wiedzieć, że są jeszcze trzy założenia, jakimi posługują się analitycy przy jej sporządzaniu. To założenia lub filary analizy technicznej dotyczące tego, że historia lubi się powtarzać, cena podlega trendom, a rynek lub cena dyskontują wszystko.

Rynek charakteryzuje się pewną regularnością i te same sytuacje, w jakich znajdują się inwestorzy, powtarzają się co pewien czas. Stąd przekonanie w analizie technicznej o tym, że historia lubi się powtarzać.

Powtarzalność ceny

Stwierdzenie, że cena podlega trendom, jest oczywiste. Kurs np. akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych zawrze podąża w określonym kierunku – spadkowym, wzrostowym lub pozostaje w trendzie bocznym, nieznacznie zmieniając tylko swoją wycenę. Jeśli cena akcji zmierza w kierunku ku górze, istnieje największe prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie. Jeśli inwestor znajduje się w trakcie trendu wzrostowego, to powinien kupować walory, a w odwrotnym przypadku – zacząć je sprzedawać.

Rynek dyskontuje wszystko

Co oznacza, że rynek dyskontuje wszystko? Należy to rozumieć jako przekonanie o tym, że kurs danego instrumentu finansowego jest wypadkową wszystkich informacji. Inwestorzy nie musza więc samodzielnie poświęcać czas na analizowanie sprawozdań finansowych czy śledzenie wszystkich informacji rynkowych, lepiej założyć, że ktoś inny już to zrobił i wpłynął na cenę swoimi ruchami – sprzedając lub kupując dane instrumenty finansowe.

Trendy

By móc wyznaczyć najlepszy moment na podjęcie inwestycji lub wycofanie się z niej, w analizie technicznej wyszukuje się na wykresach kursów instrumentów finansowych linii i kanałów trendu. Kanały trendu są układami dwóch równoległych względem siebie linii, jakie łączą lokalne maksima i minima cenowe. Linie z kolei wyznaczają kierunek bieżącej tendencji, a przy tym dzielą się na linie wsparcia i oporu. Można także szukać formacji odwrócenia lub kontynuowania trendów, przy wykorzystaniu wykresów liniowych oraz świecowych. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/analiza-techniczna