Prawo budowlane zmiany
pixabay.com

Prawo budowlane – jakie zmiany zaszły w 2020? Sprawdź, co przygotował rząd i parlament i czy rzeczywiście będzie łatwiej przedsiębiorcom.

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym.

Zmiana przepisów obowiązuje od 19 września 2020 roku.

Prawo budowlane zmiany 2020

Głównym celem nowelizacji jest skasowanie uciążliwych przepisów. Koniec m.in. z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę przy instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

To nie wszystko. Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji. Pomogą w szybszym przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pojawiły się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar.

Ustawa wprowadziła także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Oto pozostałe, kluczowe, nowości.

legalizacja samowoli budowlanej
pixabay.com

1. Prawo budowlane zmiany – projekt techniczny

Kolejny element to przyspieszenie i uproszczenie procedur budowlanych. 

Dzięki temu mieszkania i domy będą trafiać do obywateli w krótszym czasie – obiecuje wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Celem jest zmniejszenie liczby dokumentów, które wymagane są od inwestora na początku inwestycji.

Urząd wydający pozwolenie na budowę nie weryfikował projektu budowlanego pod kątem technicznym. Sprawdzał tylko kompletność dokumentów. Projekt techniczny – ok. 35 procent całej dokumentacji – zawiera szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu budowlanego. Dokument ten często zmienia się w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt techniczny można wykonać po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Obowiązkiem kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego projektu technicznego na placu budowy, a projektant będzie składał oświadczenie o jego poprawności i sporządzeniu przed rozpoczęciem robót budowlanych – mówi Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.

Takie rozwiązanie ma zapewnić bezpieczeństwo, ułatwić życie inwestorom, a urzędników odciąży od papierkowej roboty.

2. Legalizacja samowoli budowlanej

Władze liczą na to, że po nowelizacji przepisów właściciele chętniej zgłoszą nielegalne budynkiNadzór budowlany uzyska informację o ich istnieniu i sprawdzi bezpieczeństwo takiego obiektu.

Ważne! Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej jeśli zgłosi do nadzoru budowlanego samowolę budowlaną  – co najmniej 20-letnią – i przedstawi ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Uproszczona procedura legalizacji umożliwi też. np. wymianę pieców na bardziej ekologiczne źródła energii.

3. Pozwolenie na budowę – mniej formalności

Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, budujący będą składać mniej dokumentów.

Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę dołączy tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku.

Od 19 września do wniosku o pozwolenie na budowę składa się projekt budowlany z:

  • projektem zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu),
  • projektem architektoniczno-budowlanym (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe).

Co z projektem technicznym (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna)?

Ten trzeba dać kierownikowi budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

4. Prawo budowlane zmiany 2020 – automaty sprzedające, paczkomaty, biletomaty

Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie są zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

W ten sposób kończy się obowiązek posiadania decyzji o pozwoleniu na budowę i dziennika budowy dla każdego takiego urządzenia.

nieważność pozwolenia na budowę
pixabay.com

5. Instalacje gazowe i stawy bez pozwolenia na budowę

Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dotyczą również instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG (o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3), niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 (a nie tylko przydomowych) czy też przydomowych tarasów naziemnych.

Z obowiązku zgłoszenia zwolnione zostały np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych..

6. Nieważność pozwolenia na budowę – do 5 lat

Ustawa wprowadza graniczny, pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Dotychczas nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po postawieniu budynku i podczas jego użytkowania.

Źródło: gov.pl