Obowiązkowy przegląd drzwi przeciwpożarowych

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2020 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów jasno wskazuje, że przegląd techniczny i serwisowy urządzeń przeciwpożarowych jest obowiązkowy i należy go wykonywać przynajmniej raz w roku. Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za realizację tego rodzaju prac i kto powinien wykonywać serwis drzwi ppoż.

Spis Treści

Kto odpowiada za regularny serwis drzwi przeciwpożarowych?

Obowiązek dopilnowania realizacji serwisu technicznego drzwi ppoż. spoczywa na właścicielu nieruchomości bądź jego zarządcy. To właśnie te osoby muszą dbać o dokonywanie przeglądów przeciwpożarowych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. 

Kto wykonuje przegląd drzwi ppoż.?

Okazuje się, że serwis drzwi przeciwpożarowych może być realizowany tylko przez wyspecjalizowanych techników ze specjalnymi uprawnieniami. Najlepiej korzystać z usług profesjonalnych firm z wieloletnim doświadczeniem. Oprócz corocznych przeglądów technicznych fachowcy zajmują się wtedy serwisem czy koniecznymi naprawami drzwi w razie takiej potrzeby. Warto zwrócić uwagę na fakt, że drzwi przeciwpożarowe nie powinny posiadać żadnych wad, a jeśli takie wystąpią, konieczne jest ich natychmiastowe usuwanie. 

Na czym polega przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Schemat serwisu drzwi przeciwpożarowych zakłada przeprowadzenie konkretnych prac i kontroli w celu weryfikacji ich jakości, prawidłowego działania oraz optymalnego bezpieczeństwa. Technik, który realizuje serwis drzwi, dokonuje analizy kompletności drzwi oraz ich całego osprzętu, sprawdza tabliczki znamieniowe, ocenia swobodę ruchu skrzydeł drzwiowych, sprawdza poprawność osadzenia wszystkich uszczelek i kontroluje poprawność funkcji zamykania skrzydeł drzwiowych. Jeśli technik realizujący serwis drzwi zauważy jakiekolwiek usterki, musi natychmiast powiadomić o nich właściciela nieruchomości lub zarządcę, zalecić zakres naprawy oraz w razie takiej konieczności i zlecenia, wykonać niezbędne prace naprawcze. 

Jeśli serwis drzwi przeciwpożarowych wykaże nieprawidłowości w zakresie ich funkcjonowania i bezpieczeństwa dla całego budynku czy przyległego terenu, technik nie może wydać pozytywnej opinii w ramach wykonanego przeglądu. Odpowiedni stan techniczny drzwi ppoż. zostanie stwierdzony dopiero wtedy, kiedy zostaną naprawione ich wszelkie usterki. 

Pamiętaj, że nie chodzi jedynie o przepisy obowiązującego w Polsce prawa, które nakazują realizację serwisu drzwi przeciwpożarowych raz w roku. Kwestią priorytetową jest zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa, zarówno patrząc na stan techniczny nieruchomości, przyległego terenu, jak i osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.