Sukcesja firmy
pexels.com

Sukcesja firmy jednoosobowej pomaga uporządkować sprawy biznesowe po śmierci właściciela. Jak powołać zarządcę sukcesyjne?

Przedsiębiorca jeszcze za swojego życia może ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Alternatywnie ma prawo wskazać, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

W tym drugim przypadku potrzebna jest zgoda prokurenta oraz zgłoszenie do CEIDG (pisemnie lub w formie elektronicznej).

(Przeczytaj pierwszą część wskazówek jak przeprowadzić sukcesję firmy)

zarząd sukcesyjny
pexels.com

Sukcesja firmy jednoosobowej – zarządca sukcesyjny

Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne jest:

 • oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej,
 • pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji,
 • zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG.

Zarządca nie został ustanowiony przed śmiercią właściciela firmy? Wtedy osobę zarządzającą sprawami przedsiębiorstwa wskazuje:

 • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
 • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
 • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
 • zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Czas na wybór zarządcy to dwa miesiące od śmierci właściciela firmy.

Zarząd sukcesyjny

Do powołania zarządcy sukcesyjnego przez małżonka przedsiębiorcy/spadkobiercę ustawowego przedsiębiorcy, wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.

Powołanie zarządcy po śmierci właściciela firmy składa się przed notariuszem.

Notariusz zgłasza powołanie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG.

Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej

Po śmierci wspólnika spółka cywilna nie ulegnie automatycznie rozwiązaniu, jeśli:

 • w umowie spółki zostanie zastrzeżone, że spadkobiercy wspólnika wstąpią do spółki na jego miejsce i zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny,
 • w umowie spółki nie zastrzeżono, że spadkobiercy wspólnika wstąpią do spółki na jego miejsce, ale został ustanowiony zarząd sukcesyjny. 

Co w przypadku spółek dwuosobowych? Jeżeli zmarły wspólnik nie powołał zarządcy, rozwiązanie spółki ulega zawieszeniu do czasu upływu terminu przeznaczonego na powołanie zarządcy (2 miesiące od śmierci wspólnika). Jeżeli w tym czasie zostanie ustanowiony zarząd – spółka może dalej działać.

Wniosek o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG składa się:

 • online, bez zbędnych formalności i konieczności wizyty w urzędzie.
 • w wersji papierowej w urzędzie gminy,
 • wysłać listem poleconym (z własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza).

Złożenie wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG jest bezpłatne.

Sukcesja firmy jednoosobowej po śmierci właściciela
pexels.com

Obowiązki i prawa zarządcy

Zarządca sukcesyjny:

 • posługuje się własnymi danymi, a także firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem – „w spadku”, np. Adam Nowak – zarządca sukcesyjny prowadzący przedsiębiorstwo w spadku pod firmą „Restauracja Carska Jan Kowalski w spadku”,
 • wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz, te wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa „w spadku”,
 • nie może przenieść zarządu sukcesyjnego, może natomiast ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności,
 • może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych w tych sprawach.

Zarządca sukcesyjny działa na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Za zobowiązania związane z prowadzeniem firmy odpowiadają właścicieleMają też prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zarządca nie odpowiada osobistym majątkiem za długi firmy i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządzi w skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków.

Ważnym obowiązkiem zarządcy sukcesyjnego jest sporządzenie i złożenie przed notariuszem inwentarza przedsiębiorstwa w spadku obejmującego:

 • składniki przedsiębiorstwa w spadku, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili śmierci przedsiębiorcy,
 • długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy i ich wysokość według stanu z chwili śmierci przedsiębiorcy.

Źródło: biznes.gov.pl