Spółka komandytowo-akcyjna charakterystyka
unsplash.com

Spółka komandytowo-akcyjna – na czym polega taka forma prowadzenia biznesu? O tym dowiesz się za chwilę.

Spółka komandytowo-akcyjna (skrót S.K.A.) to spółka osobowa. Wspólnicy zawiązują ją, żeby prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą).

Za zobowiązania w spółce komandytowo-akcyjnej przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia – jest nim komplementariusz. Natomiast co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Zgodnie z przepisami akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna charakterystyka

Jak już wiesz, omawiamy spółkę osobową (do nich należą również spółka jawnaspółka partnerska oraz spółka komandytowa). Czym się charakteryzuje?

Łączy w sobie cechy spółki jawnej i spółki akcyjnej. To jedna z jej głównych zalet.

Spółka komandytowo-akcyjna kapitał
unsplash.com

Spółka komandytowo-akcyjna – kapitał

We wszystkich sprawach, do których nie stosuje się przepisów o spółce jawnej, do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Przede wszystkim dotyczy to kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Spółka komandytowo-akcyjna nie ma osobowości prawnej, ma natomiast zdolność prawną do posiadania i zbywania np. nieruchomości,, może też zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Firma (czyli nazwa) spółki powinna zawierać nazwisko/firmę (nazwę) jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” (skrót „S.K.A.”). Nazwisko akcjonariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki. Jeżeli tak się stanie, akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania spółki bez ograniczeń, tak jak komplementariusz.

Kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej wynosi przynajmniej 50 tys. zł.

W spółce funkcjonuje walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza (obowiązkowa jeśli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób). Sprawy spółki może prowadzić zarząd.

Każda spółka komandytowo-akcyjna musi posiadać stronę internetową, której adres należy udostępnić w KRS.

Spółka komandytowo-akcyjna krs
unsplash.com

Spółka komandytowo-akcyjna – KRS

Wpis spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Można go złożyć tradycyjnie (na papierze) lub elektronicznie (za pomocą Portalu Dostępowo-Informacyjnego PDI).

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. statut spółki, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego, dokument o powołaniu członków organów spółki oraz dowody uiszczenia opłat.

Dokumenty te muszą być złożone w oryginałach albo w poświadczonych urzędowo odpisach/wyciągach.

Za wpis trzeba zapłacić 500 zł opłaty sądowej. Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł.

Wniosek o wpis spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę.

Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Oprócz wniosku do sądu, przedsiębiorca musi również zgłosić dane uzupełniające (numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe) do ZUS, Głównego Urzędu Skarbowego oraz urzędu skarbowego.

Sąd może zdecydować o braku wpisu w rejestrze. W takiej sytuacji wnioskodawca ma prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie 2 tygodni od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Podczas działania spółki komandytowo-akcyjnej mogą nastąpić istotne zmiany np. siedziby czy składu wspólników. Wtedy trzeba je zgłosić – jest na to 7 dni od zaistnienia zdarzenia.