zawody regulowane
unsplash.com

Kwalifikacje zawodowe możesz potwierdzić w innych krajach Unii Europejskiej. To procedura wymagana w przypadku wielu zawodów regulowanych.

Jak doprowadzić do uznania twojej kwalifikacji zawodowej w krajach UE? Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat.

Kwalifikacje zawodowe

Na początku wyjaśnijmy czym są zawody regulowane. Uznanie kwalifikacji zawodowych dotyczy właśnie takich zawodów.

zawody regulowane w UE
unsplash.com

Zawody regulowane w Polsce i UE

Zawód jest zawodem regulowanym, jeśli do jego wykonywania konieczne jest:

 • posiadanie konkretnego dyplomu otwierającego dostęp do tego zawodu,
 • zdanie specjalnych egzaminów,
 • zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.

Twój zawód jest zawodem regulowanym w kraju UE, w którym zamierzasz go wykonywać?

Musisz sprawdzić czy powinieneś wystąpić o oficjalne uznanie przez ten kraj twoich kwalifikacji. To samo dotyczy w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii.

Zawody regulowane w UE

Poszczególne kraje UE regulują różne zawody. Dlatego należy zajrzeć do bazy zawodów regulowanych. Tam znajdziesz również informacje o urzędzie, który przyznaje prawo do wykonywania zawodu.

Uwaga! Niektóre zawody nie są regulowane w Polsce, tymczasem w danym kraju Unii taka regulacja istnieje. Wtedy najczęściej musisz udowodnić co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich dziesięciu lat.

Ważne! Możesz potwierdzić swoje doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce.

Wystarczy uzyskać zaświadczenie, które stwierdzi:

 • charakter,
 • okres,
 • rodzaj wykonywanej działalności.

Naturalnie mówimy o legalnej pracy, która wykonywana jest w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu (przez ustalony, dłuższy okres).

Jeśli zawód, który wykonujesz jest w Polsce regulowany, to nie musisz udowadniać posiadania doświadczenia w zawodzie.

(Dowiedz się, jak zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia na pracę)

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE

Zasady są takie, żeby w pełni wykwalifikowany pracownik miał prawo do wykonywania tego samego zawodu w innym państwie UE.

Jeżeli dany zawód jest regulowany, osoba, która uzyskała kwalifikacje w innym państwie członkowskim, potrzebuje ich oficjalnego uznania. Uznania kwalifikacji zawodowych dokonują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego.

Organ danego państwa sprawdza:

 • odpowiedni poziom wykształcenia,
 • kwalifikacje dające prawo wykonywania danego zawodu w państwie, w którym zostały uzyskane.

Co jeśli jest poważna różnica pomiędzy kształceniem zdobytym przez daną osobę a kształceniem wymaganym?

Wtedy w grę może wchodzić odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego (trwającego nie dłużej niż trzy lata) lub zdanie testu umiejętności.

Dany zawód nie jest regulowany w państwie członkowskim wnioskodawcy?

Wtedy musisz – poza przedstawieniem dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – potwierdzić wykonywanie tego zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy przez rok w okresie ostatnich dziesięciu lat albo przedstawić dokument stwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego.

(Sprawdź, na czym polega działalność regulowana)

uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE
unsplash.com

Automatyczne uznawanie kwalifikacji

Możliwe jest również automatyczne uznawanie kwalifikacji w zawodach sektorowych (niektórych wolnych zawodach). Przed rozpoczęciem pracy należy przedstawić dowód na potwierdzenie swoich kwalifikacji.

Automatyczne uznanie kwalifikacji dotyczy zawodów:

 • lekarza,
 • lekarza dentysty,
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • farmaceuty,
 • lekarza weterynarii,
 • architekta.

Niektóre rodzaje działalności przemysłowej, rzemieślniczej i handlowej również podlegają automatycznemu uznaniu kwalifikacji potwierdzonych doświadczeniem zawodowym na określonych warunkach.

W takiej sytuacji liczy się długość i forma pracy.

(Szukasz idealnej pracy dla siebie? Sprawdź, jak polubić, to co już robisz)

Źródło: biznes.gov.pl